Kemikalier

Kemikalier är kemiska ämnen eller produkter framställda av människan. Kemikalier kan både finnas i flytande och fast form, eller som gas. Kemikalier som påverkar naturmiljön och människors hälsa kallas miljögifter.


Andra kemikalier

Även andra kemikalier kan vara farliga och orsaka förgiftning, fosterskador, cancer och allergi. Vissa ämnen anses som så farliga för människa och miljö att man beslutat att de skall avvecklas helt från allt användande. Till dessa hör bland annat CFC, kadmium och kvicksilver.

 

Kemikaliehantering

I Upplands-Bro är det Bygg- och miljönämnden som ansvarar för tillsyn och kontroll av kemikaliehanteringen inom kommunen. Arbetet innefattar förebyggande och kontrollerande åtgärder för att förhindra skador på människa och miljö. Tillsynen innebär kontroll av att olika produkter och bekämpningsmedel är godkända, att försäljningstillstånd finns, märkning, hantering och förvaring sköts på rätt sätt.

Har du frågor om kemikalier är du välkommen att kontakta miljöavdelningen via kontaktcenter.

Upp