Brandfarliga vätskor - cisterner

Här finns information om vad som gäller för dig som har eller planerar att skaffa en cistern för brandfarlig vätska, till exempel eldningsolja eller spillolja. Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ansvar för att lagring, hantering och kontroll av brandfarliga vätskor sker på rätt sätt. En läckande cistern kan orsaka stor skada. Genom regelbundna kontroller kan man undvika utsläpp orsakat av läckande cisterner.

Ny lagstiftning

Från den 1 juli 2018 gäller nya regler för hantering av brandfarliga vätskor och spillolja. Krav på information till tillsynsmyndigheten och på sekundärt skydd regleras via Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5. Krav på konstruktion, installation, löpande kontroll och korrosionsskyddssystem regleras via Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3.

 

Installera en cistern

I och med de nya reglerna så gäller informationsplikt vid installation av en cistern. Detta innebär att Bygg- och miljönämnden ska informeras minst fyra veckor innan påbörjad installation.

Informationsplikten gäller:

  • Alla cisterner i mark och ovan mark som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja
  • Alla cisterner som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde
  • Mobila och tillfälligt uppställda cisterner (till exempel UN- tankar och IBC-behållare) som innehåller brandfarlig vätska eller spillolja och som uppfyller ovanstående volymer
  • Avställda cisterner enligt ovan som åter tas i bruk
  • Cisterner enligt ovan som aldrig har anmälts

Innan cisternen tas i bruk ska den besiktigas av ett ackrediterat företag. Ackrediterade företag hittar du på Swedacs hemsida. Kopia på rapporten skickas in till Bygg- och miljönämnden.

 

Löpande kontroller

Att kontroller av cisterner och rörledningar sker löpande är viktiga både ur ett miljöperspektiv samt försäkringssynpunkt. Ett ackrediterat företag ska kontrollera cisternens hållbarhet och täthet. Löpande kontroller ska ske med ett visst intervall beroende på typen av cistern. För mer information om kontroller och intervall kan du läsa Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3.

Kopia på kontrollrapporten ska skickas in till Bygg- och miljönämnden.

 

Cisterner inom vattenskyddsområde

För cisterner inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler:

  • Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja utan sekundärt skydd
  • Alla cisterner och tillhörande rör- och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd. Cisterner i pannrum eller motsvarande i bostadshus är dock undantagna från kravet att ha ett sekundärt skydd
  • För cisterner ovan mark finns det krav på att det sekundära skyddet ska vara i form av invallning. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd
  • En invallning ska rymma cisternens innehåll. Om du har flera cisterner ska invallningen rymma den största cisternens innehåll plus 10 % av övriga cisterners totala volym
  • Vid påfyllningsröret för cisternen ska det finnas en skylt med texten ”Vattenskyddsområde”. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffenhet. Skylten ska även innehålla följande information: fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde samt innehåll

 

Placering

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till risken för förorening av mark och vatten när du väljer plats för din cistern. Den bör placeras på ordentligt avstånd från känslig omgivning såsom dagvattenbrunnar, vattendrag, dräneringsdiken och vattentäkt.

 

Skyddsåtgärder

Vid förvaring av kemikalier är det viktigt att det finns en tät och hållbar invallning. En cistern som är dubbelmantlad är ett godtagbart alternativ. Det är även viktigt att det inte finns risk för att cisternen blir påkörd. Ett plant underlag, hårdgjord/tät yta samt spilltråg gör att eventuella spill och läckage kan upptäckas snabbt. Regnskydd eller tak är obligatoriskt över en invallning utomhus. Om det finns risk för att snö och regn blåser in krävs även sidoväggar.

I de fall där cisternen är placerad inomhus kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. Förutsättningen är att golv, väggar och tak är helt täta.

 

Läckage

Om det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat ska Bygg- och miljönämnden kontaktas omedelbart.

 

Cistern som tas ur bruk

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på av misstag. När en cistern tas ur bruk ska detta meddelas till Bygg- och miljönämnden.

 

Miljösanktionsavgift

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser som har meddelats med stöd av miljöbalken. Miljösanktionsavgift kan drabba cisternägare som inte informerar Bygg- och miljönämnden skriftligen innan installation av cistern.

 

Övergångsbestämmelser

Kraven på information till Bygg- och miljönämnden gäller inte för cisterner och rörledningar som har installerats före den 1 juli 2018 samt cisterner som inte omfattades av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24. Dessa cisterner behöver inte uppfylla kraven i den del som avser anmälan vid installation eller påbörjad hantering och kopia på kontrollrapporter som utförts före ikraftträdandet.

För cisterner och rörledningar som har installerats före den 1 juli 2018, som inte omfattades av krav på sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser ska verksamhetsutövaren senast den 1 januari 2022 ha installerat sekundärt skydd.

Cisterner och rörledningar som genomgått kontroll enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 ska fortsättningsvis följa Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor med början då den sista kontrollterminen enligt de upphävda föreskrifterna NFS 2003:24 har löpt ut.

 

Andra tillstånd

Bygglov behövs för fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöskadliga eller för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Kontakta Bygglovsavdelningen för mer information.

Vid nyinstallation av en cistern kan det vara aktuellt med tillstånd från Brandkåren Attunda. Kontakta Brandkåren Attunda för mer information.

Upp