Hygienlokaler och offentliga lokaler

När du ska starta en ny verksamhet är det viktigt att ta reda på om du behöver anmäla detta till kommunen.

En offentlig lokal är en lokal som allmänheten har tillträde till, exempelvis skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem och idrottsanläggningar.

Med hygienlokal menas en lokal avsedd för någon typ av hygienisk behandling, till exempel tatuering, akupunktur, piercing, massage eller frisör.

Vissa typer av offentliga lokaler och hygienlokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.


Anmälningspliktiga lokaler/verksamheter

Exempel på lokaler och verksamheter som du behöver anmäla till Bygg- och miljönämnden innan du startar:

  • skola, förskola, fritidshem eller liknande
  • badanläggning, t.ex. bassäng, bubbelpool eller badtunna (som inte är för privat bruk)
  • tatuering, akupunktur, piercing, fotvård eller annat som omfattar stickande/skärande verksamhet (till exempel via användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg)
  • solarium

Om en anmälningspliktig verksamhet startas och lokalen tas i bruk utan att en anmälan först gjorts till Bygg- och miljönämnden är nämnden skyldig att ta ut en så kallad miljösanktionsavgift av verksamhetsutövaren.

Anmälningsblanketter hittar du här på sidan.


Lokaler/verksamheter utan anmälningsplikt

Även om du inte behöver anmäla din verksamhet till Bygg- och miljönämnden ska du uppfylla kraven i de lagar och regler som är aktuella för just din verksamhet. Miljöavdelningens miljöinspektörer kan komma att utföra tillsyn även av din verksamhet. Exempel på verksamheter som inte behöver anmälas innan du startar:

  • hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, idrottsanläggningar och campinganläggningar,
  • hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta (till exempel frisörer, massörer och sjukgymnaster)
  • lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel sjukhem, ålderdomshem, häkten.


Annan lagstiftning

Tänk på att du kan behöva anmäla din verksamhet utifrån någon annan lagstiftning än miljöbalken, till exempel enligt livsmedelslagstiftning om du serverar mat eller enligt Plan- och bygglagen om du ändrar användningen av lokalen exempelvis från bostad till någon annan användning.

Upp