Upplands-Broleden

Upplands-Broleden som är 29 km lång bjuder både på naturupplevelser och kulturhistoriska miljöer. Du vandrar genom betade hagar, längs vackra grusvägar och genom hällmarkstallskog med vacker sjöutsikt.

På stora delar av området bedrivs ett aktivt jordbruk. Det är tack vare positiva markägare som projektet har kunnat genomföras. Många av dem har bott och brukat marken sedan generationer. Tänk på när du vandrar att inte gå i växande gröda och visa hänsyn mot betande djur. Om du har med dig hund, håll den kopplad och välj helst andra vägar om när du kommer fram till en hage med djur. För övrigt gäller allemansrätten men glöm inte bort att den även innebär en hel del skyldigheter.

Längs leden lär du dig mer om bronsåldersrösen, Mälaren, forntida vägbyggen, de Geer moräner och skålgropar. Detta är ett axplock från de tavlorna som står längs leden och berättar om vad du passerar. Leden, som är uppmärkt med orange färg, går genom tre naturreservat och två friluftsområden. Ibland går vandringsled och ridled på samma sträcka. Ridleden är uppmärkt med gul färg. Här behöver både ryttare och vandrare visa hänsyn till varandra.

Folkhälsa och miljö

Vandring längs leden bidrar till en bättre folkhälsa eftersom besökarna är fysiskt aktiva när de går leden. Fysisk aktivitet är ett prioriterat målområde i kommunens folkhälsoplan. Upplands-Broleden erbjuder både barn och vuxna goda möjligheter att ägna sig åt hälsofrämjande motion och rörelse. Upplands-Broleden bidrar också till det nationella miljömålet God bebyggd miljö eftersom leden bidrar till att natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. Andra miljömål som berörs är Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft eftersom vandrarna går istället för att åka till exempel bil.

Partners i projektet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört projektet tillsammans med Skogssällskapet som inventerat området och föreslagit åtgärder. Projektet har fått bidrag från Länsstyrelsen, s.k. LONA-bidrag

  • Upplands-Bro kommun
  • Skogssällskapets Förvaltning AB
  • Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro
  • Upplands-Bro kulturhistoriska Forskningsinstitut
  • Tibble sjöscoutkår
  • Frölunda-Aspvik Säteri
  • Öråkers gård Almare Stäket

Vill du veta mer?
Kontakta: Maria Elfström eller Ingemar Jonsson