Svalgarns naturreservat

Svalgarns naturreservat är en ö i norra Björkfjärden. På ön finns gammal naturskog, sällsynta svamparter samt ett rikt insekts- och fågelliv.

Klicka på bilden för att få upp en interaktiv karta över Svalgards naturreservat i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Upplands-Bro kommun sköter om Svalgarns naturreservat. Reservatet är en moräntäckt ö i norra Björkfjärden, ungefär sju kilometer väster om Bro. Ön är bevuxen med gammal naturskog, i huvudsak barrskog med gamla träd, lågor och torrträd. Runt stränderna finns alstrandskog.

På Svalgarn finns flera sällsynta svamparter, ett rikt insektsliv och häckande fiskgjuse och rördrom.

Syftet med naturreservatet är att bevara naturskogen och dess växt- och djurliv samt att göra området tillgängligt för allmänheten. Området är Natura 2000-skyddat.

Föreskrifter

För att skydda Svalgarns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller att bortta vedlevande svampar.
  • störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
  • medföra hund eller katt som inte är kopplad.
  • tälta.
  • göra upp öppen eld.
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.
Upp