Norra Björkfjärdens naturreservat

Norra Björkfjärdens naturreservat består av en ögrupp i Björkfjärden, knappt en mil sydväst om Bro. Öarna karaktäriseras av ädellövskog med inslag av barrträd och ett rikt insekts- och fågelliv.

Klicka på bilden för att öppna en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Upplands-Bro kommun sköter om Norra Björkfjärdens naturreservat. Området är också skyddat genom EU:s Natura 2000. I reservatet finns det 22 öar och några av dessa ligger i Uppsala län.

På Västra Högholmen finns en sandstrand med en ny grillplats och en sopmaja.

Öarna i Norra Björkfjärden består dels av toppar av Uppsalaåsen och dels av berg- och moränöar. De är skogbevuxna och har fin lundflora med bland annat väldoftande myskmadra. På öarna finns ett rikt insekts- och fågelliv med bland annat häckande fiskgjusar.

Ändamålet med reservatet är att bevara områdets naturskogskaraktär samt dess flora och fauna. Tillgängligheten för friluftslivet ska tryggas så länge det inte strider mot bevarandeintressena.

Föreskrifter

För att skydda Norra Björkfjärdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • under tiden 1 april–15 juli beträda vattenområde intill 100 meter från ön Kalvskär
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
  • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
  • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  • för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma plats
  • elda på annan plats än anvisad plats
  • på land framföra motordrivet fordon.
Upp