Broängarnas naturreservat

Broängarna är ett område med strandängar och hagmarker några kilometer sydost om Bro. Området är ett av Stockholms mest fågelrika områden. Dessutom är Brovikarnas mjukbottenområden viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Broängarnas naturreservat sköts av Bro Hof Slott. Området består av strandängar, hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna som är en del av Broängarnas naturreservat är ett Natura 2000-område, som är EU:s skydd för vissa naturtyper. Reservatet bildades för att skydda det rika fågellivet och sällsynta vattenväxter. Strandängarna betas sommartid för att växter och djur som behöver betade marker ska trivas.

230 fågelarter

Många fåglar häckar och rastar i reservatet. Broängarnas naturreservat är ett av Stockholms mest fågelrika områden där omkring 230 olika arter har registrerats. Vid Hästholmen finns ett fågeltorn.

Den 29 kilometer långa Upplands-Broleden går genom reservatet och det finns en 3 kilometer lång kultur- och naturstig som börjar vid reservatsparkeringen och slutar vid Hästholmen.

Föreskrifter

För att skydda Broängarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • beträda de land- och vattenområden som framgår av bifogad
  beslutskarta bilaga 1, annat än på anvisade stigar, spänger, m m,
  under perioden fr o m den 1/4 t o m den 30/9
 • ställa upp husvagn eller husbil.
 • tälta och elda, annat än på anvisad plats med kommunens tillstånd.
 • rida på anvisade vandringsleder.
 • medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • åstadkomma störande ljud, t.ex. med radio, band- eller skivspelare,
  modellflygplan eller dylikt.
 • förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka,
  spränga, rista, gräva, måla eller liknande.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda,
  stående eller liggande, träd och buskar, eller att skada vegetationen i
  övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter.
 • medföra okopplad hund.
 • landa eller starta med luftfarkost med undantag av akuta fall i polis-,
  sjukvårds och räddningsärenden.
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, orienteringskontroll, göra inskrift
  eller snitsla spår.
 • utan kommunens tillstånd anordna orienterings-, båt- och
  skyttetävlingar/ träning eller militär övning.
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet.
 • för skolor och högskolor att utan kommunens medgivande inventera
  eller undersöka naturreservatet.
Upp