Ådö-Lagnö naturreservat

Ådö-Lagnö naturreservat utmärks av ädellövskog där man bland annat kan finna mängder av den fridlysta misteln.

Klicka på bilden för att få upp en interaktiv karta över Ådö-Lagnö naturreservat i ett nytt fönster.

Klicka på kartbilden för att få upp en interaktiv karta i ett nytt fönster.

Ådö-Lagnö naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen och ligger på halvön Lagnö, 6 kilometer sydväst om Bro. Halvön har stora sammanhängande ädellövskogar med mellanliggande åkermark. Ädellövskogen domineras av ek, ask, lind, alm och hassel och ett fältskikt av lundkaraktär. Inom lövskogsområdena växer stora mängder av den fridlysta misteln. Inom området finns hällmarker med tall, gran, ek och lind.

Variationerna i naturlandskapet ger förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv med häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök. Syftet med reservatet är att bevara områdets ädellövskogar men även att göra området mer tillgängligt för allmänheten.

Landskapsskydd

Ådö-Lagnö är också ett område med landskapsskydd eller landskapsbildsskydd. Det handlar om de visuella upplevelserna i landskapet. Syftet är att skydda stora områden från större påverkan eller förändring och var förr i tiden ett enklare sätt att införa ett skydd än att bilda reservat. Begreppet finns inte längre i miljöbalken men bestämmelserna gäller fortfarande.

Föreskrifter

För att skydda Åda-Lagnös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, skada vegetationen i övrigt tex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 • störa djurlivet (t ex genom att uppehålla sig i närheten av fågelbo)
 • medföra hund som inte är kopplad
 • ställa upp husvagn
 • tälta mer än två dygn
 • göra upp eld
 • släppa ut avloppsvatten, annat fast eller flytande avfall
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 • parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
 • rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden.
Upp