Leverantörsvillkor Björknäs foodcourt

Leverantören intygar genom bokning på Björknäs foodcourt samtliga villkor uppfylls, accepteras och kommer att följas.

Leverantörsvillkor

  • Minimiöppettider vardagar är kl. 11-18.30, men vi ser gärna att ni håller öppet kl. 10-19. Minimiöppettider helger är kl. 12-19.
  • Företaget innehar F-skatt
  • Företaget är fritt från skulder avseende skatter och sociala avgifter
  • Företaget inte vidtar åtgärder som kan förväntas medföra åsidosättande av lagar och avtal eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom leverantörens arbetsområde.
  • Under hela avtalstiden ha en aktuell kontaktperson med kunskap om denna överenskommelse tillgänglig under kontorstid.
  • Företaget innehar samtliga erforderliga tillstånd för sin verksamhet och följer de lagar och regler som är aktuella för verksamhetsområdet.
  • Kommunen har rätt att ensidigt omedelbart avsluta leverantörens medverkan i tjänsten om något av dessa villkor ej följs.

Bokningsvillkor


Bokningsavgift

Vi har ingen bokningsavgift.

Bokningsbekräftelse

Vid bokningstillfället får du en bokningsbekräftelse. Kontrollera att datum i bokningen stämmer. Har något blivit fel eller om du har några funderingar tveka inte att kontakta oss.

Vad har du för rättigheter?

Björknäs Foodcourt ska tillhandahålla en ställplats samt 16 amper eluttag.

Vad har du för skyldigheter?

Lämna platsen ren och snygg efter dig samt ta med ALLA sopor.

Force Majeur/Oförutsägbara händelser

Båda parter har rätt att träda ifrån avtalet om foodcourt-plats inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, konflikter på arbetsmarknad, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du dittills haft av platsen.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med det du vill ta upp. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att meddela oss. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter - vi följer deras rekommendationer.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp