Uppdaterad 06 april 2023
Skriv ut

Krisberedskap och civilt försvar

Här har vi samlat information om sådant du behöver veta vid en eventuell kris. Hur du får information och vad som är kommuens respektive ditt eget ansvar.

Information vid en kris

När något inträffar försöker kommunen informera berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. I första hand via kommunens webbplats. Även våra sociala medier, till exempel Facebook används.

Vid allvarligare samhällsstörningar går information ut via radio genom P4 och TV.

113 13 är ett nationellt informationsnummer och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten kan också via tjänsten lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka.

Allmänheten varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio genom P4 för information.

Att faran är över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalen testas

Signalerna Viktigt meddelande och Faran över testas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

VMA i Upplands-Bro

I Upplands-Bro finns tio sirener för VMA-signaler. De sitter runt om i kommunen för att nå så många kommuninvånare som möjligt.

Så här blir du varnad

Länsstyrelsen ska se till att information når ut till alla som kan vara påverkade av en olycka. De berättar vad som hänt och hur du ska göra för att skydda din hälsa. Om en kärnteknisk olycka skulle inträffa blir du varnad genom varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA sänds framförallt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner i ett visst område.

Varning utomhus

I planeringszonen finns möjlighet att varna den som befinner sig utomhus. Signalen från utomhusvarningen "Hesa Fredrik" betyder att du ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4. Stanna inomhus tills du får andra instruktioner via Sveriges Radio P4 Stockholm.

Test av varningssystem

Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testats utomhusvarningen. Du behöver inte göra något annat än att uppmärksamma att testet har fungerat. Utomhusvarningens ljudsändare tutar klockan 15.00.

Information vid krigsfara

Vid krig eller krigsfara kan regeringen besluta om höjd beredskap i delar av eller i hela Sverige.

Din krisberedskap

Vid långvarigt strömavbrott, störning eller kris i samhället måste du vara beredd att själv ordna vatten, mat och värme. Du behöver också kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Planera för att vara självförsörjande med mat och vatten i minst en vecka.

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier
 • Dunkar att förvara vatten i
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys, (ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Viktiga telefonnummer

112

Fungerar i alla EU-länder och används vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö.

1177

Sjukvårdsrådgivning

114 14

Polisens nödnummer vid situationer som inte är akuta.

113 13

Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Kristeam

I Upplands-Bro kommun finns verksamheter som kan kallas in som stödresurser vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse.

Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade vid en större olycka eller annan typ av akut händelse. POSOM:s främsta roll är att förebygga psykisk ohälsa och det sker genom att ge stöd till direkt eller indirekt drabbade vid en olycka.

POSOM består av en ledningsgrupp och stödpersoner.

Ledningsgruppen ingår som en del i kommunens krisorganisation. Ledningsgruppen kallar vid behov in stödpersonerna.

Stödpersonerna har sagt ja att ställa upp som medmänniska och hjälpande hand. De flesta är samtidigt tjänstemän i Upplands-Bro kommun, med det ansvar deras ordinarie befattning innebär. Ledningsgruppen arbetsleder stödpersonerna och samverkar med hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, trossamfund och frivillig organisationerna. Stödpersonernas åtagande innebär att vara beredd att delta i POSOM-arbetet vid så kallade skarpa lägen, om man har möjlighet, samt delta i de träffar och vidareutbildningar som anordnas.

Räddningstjänsten, regionen, polisen samt kommunens krisledningsorganisation kan begära hjälp av POSOM-organisationen.

För att snabbt kunna hantera uppkomna krissituationer har Upplands-Bro kommun alltid funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) aktiverad. Det innebär att en av kommunens medarbetare har jour under kvällar, nätter och helger för att snabbt kunna agera och koordinera verksamhet om en incident inträffar.

Upplands-Bro kommun ska oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, till exempel extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område.

Syftet är att säkerställa kommunens tillgänglighet, så att kommunen effektivt kan hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

TiB, har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar kommunen och förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för de verksamheter som berörs av händelsen så att tidiga snabba åtgärder kan sättas in. TiB kan även vara den som samlar och initierar kommunens centrala krisledning vid allvarligare händelser till dess annan tar över krisledningen.

Allmänheten ska inte kontakta TiB, utan ska vid olyckor, allvarliga händelser och kriser ringa 112.

Kärnenergiberedskap

Från den 1 juli 2022 ingår Upplands-Bro tillsammans med en rad andra kommuner i planeringszonen för Forsmark kärnkraftverk. Planeringszoner är områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en eventuell kärnteknisk olycka.

Planeringszonen runt Forsmark omfattar Norrtälje, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Österåkers kommuner.

I planeringszonen ska det finnas förberedelse så att Länsstyrelsen, med stöd av expertmyndigheter, vid behov kan fatta beslut om åtgärder för att skydda allmänheten vid en kärnteknisk olycka.

Om en olycka skulle inträffa är kommunen delaktig i arbetet med att utföra strålningsmätningar och planera för en inomhusvistelse. Kommunens roll är också att planera för evakuering och/eller mottagande av evakuerade från angränsande län samt att delta i saneringsarbete. Ansvar och planering samordnas med Länsstyrelsen.

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resursgrupp som är utbildad och övad för att hjälpa till på olika sätt när krisen är framme. Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.

FRG kan kallas in när något extraordinärt har hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, köra ut vattentankar till bostadsområden vid vattenavbrott, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Vill du vara med i FRG? Kontakta någon av kommunens FRG-ansvariga.

Lär dig mer om krisberedskap

I februari 2022 delades ett nummer av kommunens informationstidning med temat krisberedskaput till alla hushåll i Upplands-Bro. Tidningen är fullmatad med värdefulla tips och användbar information.

Bild på tidning

Civilt försvar

Civilt försvar innebär att skydda civilbefolkningen, se till att viktiga verksamheter i samhället fungerar och att stödja det militära försvaret på olika sätt om Sverige skulle stå inför höjd beredskap (krigsfara) eller krig.

I Sveriges totalförsvar ingår är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av ett militärt försvar och ett civilt försvar. Upplands-Bro kommun är en del av det civila försvaret.

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är inte en egen organisation utan den verksamhet som tillsammans bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret.

Målet för det civila försvaret är att :

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Skyddsrum

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att se till att antalet skyddsrum vårdas och bevaras.

Det finns drygt 65 000 skyddsrum i Sverige och dessa finns utspridda i vanliga byggnader. I fredstid används dessa av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Fastighetsägaren har underhållsansvar för skyddsrummet.

Är du nöjd med informationen på sidan?