Så kommer Bro utvecklas

Omdaning Bro har som mål att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla.

Bild på en gata med hus, parkeringsplatser, grönska och belysning

Inspirationsbild som visar hur Enköpingsvägen skulle kunna se ut som småstadsgata. Bild skapad av CF Møller Architects.

Enköpingsvägen kommer att utvecklas från genomfartsled till småstadsgata och Brorondellen byggs om till en stadsmässig gatukorsning där såväl trafikanter som gående får plats. Centrala bro och Bro Torg får fler verksamheter och arbetsplatser genom nybyggnation och lokaler frigörs genom att Broskolan flyttar till ny skolbyggnad på Kockbacka gärde. Från Bro Torg utvecklas Köpmanvägen till det naturliga stråket till stationsområdet. Stationen kommer att knyta ihop centrala Bro med den nya stadsdelen Trädgårdsstaden. Därför ska stationsområdet utvecklas till en attraktiv, tillgänglig och trygg mötesplats.

När vi knyter samman de olika stadsdelarna skapas även utrymme för fler arbetsplatser, verksamheter och bostäder. Därför satsar vi även parallellt på att utveckla en stark lokal arbetsmarknad. Målet är att fler ska ha ett jobb att gå till i framtidens Bro.

En ökad dagbefolkning innebär också ökad trygghet. Men för att utveckla tryggheten ordentligt ska vi även tillsammans med invånarna fortsätta identifiera och åtgärda otrygga platser. Genom att tillsammans utveckla belysning, gångstråk och utformningen av offentliga rum bygger vi en trygg småstad präglad av gemenskap.

Bro ska vara en plats som människor vill bo, vistas och arbeta i. Ett lokalsamhälle som präglas av trygghet, tillit, engagemang och stolthet. Trygga invånare som känner tillit till varandra och samhället vill bidra med sitt engagemang för att förbättra närområdet. Delägarskap och engagemang bygger även stolthet över sig själv, sina grannar och sitt bostadsområde. Därför är delaktighet självklart i utvecklingen. Tillsammans bygger vi ett samhälle som håller ihop.

Läs mer om den fysiska utvecklingen av Bro:

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp