Samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Samhällsbyggnadsutskott. Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden. Vad Samhällsbyggnadsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Ordförande

Jan Stefanson (KD)

1:e vice ordförande

Martin Normark (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)


Ledamöter

Samhällsbyggnadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018-2022 enligt fördelningen nedan

Parti 

Ordinarie ledamot 

Ersättare 

Socialdemokraterna 

Camilla Janson

Annika Falk


Catharina Andersson

Conny Timan


Sven-Inge Nylund


Moderaterna

Fredrik Kjos

Anders ÅkerlindMarcus Sköld

Liberalerna

Martin Normark

Börje Wredén

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson


Kristdemokraterna 

Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Centerpartiet 

Christina Brofalk


Vänsterpartiet


Erik Karlsson


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp