Vanliga frågor om visionen

Här har vi samlat frågor och svar. Saknar du en fråga får du gärna kontakta Kontaktcenter.

1. Vad är en vision?

Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.

Visionen ska engagera och inspirera alla som bor och verkar i Upplands-Bro till att tänka om kommunens framtid. 

Visionen samlar den kraft som finns bland kommunens invånare, näringsliv och anställda så att alla drar åt samma håll.

2. Vad är Upplands-Bro kommuns vision?

Vår gemensamma vision är,

Upplands-Bro, kommunen som ger plats.

Så här ska det kännas att bo, leva och verka i kommunen  år 2035.

"I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livschanser och tillsammans forma framtiden.

Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt.

Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit."

3. Varför ska vi ha en vision?

Ett övergripande syfte för en vision är att öka effektiviteten och utveckla Upplands-Bro som en attraktiv kommun nära Stockholm och i Mälardalen. Den ska fungera identitetskapande, profilerande och styrande. Visionen är också ett sätt att beskriva hur framtidens Upplands-Bro ska vara och uppfattas.

4. Vad betyder Upplands-Bro 2035 för mig som invånare?

Framtidsarbetet är ett sätt att hitta en gemensam väg att möta morgondagens möjligheter och utmaningar. Det innebär att alla som bor i Upplands-Bro kommer att beröras av arbetet.

5. Vad innebär en vision för anställda i kommunen?

Visionen är ett stöd i det vardagliga arbetet genom att det ger medarbetare hjälp att prioritera i olika beslut med möjlighet att ställa frågan ”vilket av de aktuella alternativ bidrar mest till vår vision?”. Dessutom ger visionen  ett sammanhang och förståelse för  kommunens övergripande mål och långsiktiga planer.

6. Hur är visionen uppbyggd och tänkt?

Vision Upplands-Bro är formulerad utifrån en framtida bild av kommunen år 2035.                    

Visionen är skapad utifrån medborgardialoger och genomsyras av mjuka värden och förhållningssätt invånarna vill ska prägla framtidens Upplands-Bro.

Den inleds med ett löfte, en avsiktsförklaring som anger kommunens grundvärden och ledorden – nyfikenhet, omtanke och liv - ska genomsyra allt som planeras, görs och genomförs.

Därefter följer en beskrivning av visionens tre strategiska områden – tillgänglig plats, mötesplats och levande plats -  där fokus för det framtida arbetet att realisera visionen kommer att ligga.

7. Kan man mäta om man lyckas nå visionen?

En vision i sig är oftast inte direkt mätbar men det har stor betydelse att gemensamt tänka igenom inom vilka områden bevisen på att vi närmar oss visionen finns. Därefter går det utmärkt att formulera konkreta nyckeltal och mål inom alla områden. Vision Upplands-Bro kommer att fungera som ledstjärna för kommunens mål, planer, prioriteringar och beslut. Därför kommer det målstyrningsarbete som görs idag fortsättningsvis att stämmas av mot visionen. 

8. Vem är visionen till för? För oss som redan bor i Upplands-Bro eller är den tänkt att locka hit fler människor?

Både och. Om vi kan locka människor att flytta hit och attrahera dagens invånare att stanna kvar kommer Upplands-Bro att utvecklas väl. Visionen är också till för oss som redan bor här, vi kan tillsammans skapa en plats där människor vill leva, bo och arbeta.

9. Hur har visionen tagits fram?

Så här har visionen tagits fram

10. I princip alla kommuner har idag utvecklat egna visioner. Är detta arbete en kommunal trend som Upplands-Bro har hakat på?

Vi tror att det är bra att ha en uttalad riktning som guidar oss in i framtiden. Människor i Upplands-Bro får då möjlighet att känna till och att påverka i vilken riktning kommunen ska utvecklas, dess invånare, företag och intressenter. Visionen är en långsiktig satsning som kommer att ligga till grund för kommunens fortsatta utveckling.

11. Är det inte bättre att rikta in sig på det som sker idag än vad som ska hända om 20 år, ingen vet ju med säkerhet allt kan ju förändras?

Precis, förändringar sker hela tiden och det är svårt att veta exakt hur framtiden blir. Därför är det viktigt att ha en vision, en önskad bild av framtiden, som anger riktning för långsiktiga prioriteringar och beslut.  Visionen ska även vara ett stöd i arbetet med dagsaktuella frågor, dels för att se om kommunen är på rätt väg, men även för att lyfta blicken och vidga synfältet. Visionen ger kraft att påverka framtiden och göra medvetna val istället för att i efterhand reagera på förändringar som kommunen utsätts för. En vision ökar beredskapen och hjälper kommunen att möta framtidens utmaningar redan nu.

12. Vem ansvarar för att visionen skall bli verklighet?

Formellt sett är det de folkvalda politikerna som ska ge förutsättningar för kommunens organisation att omsätta visionen i praktisk handling.  Att förverkliga en vision är ett långsiktigt och tålmodigt arbete. Vision Upplands-Bro är både resultat av och bygger på fortsatt aktiva medborgardialoger som ger långsiktighet och förankring.  Därför kommer arbetet med  visionen  båda att kräva och ge fler personer möjlighet att  aktivt engagera sig och delta i kommunens framtidsarbete.

13. Vart vänder jag mig om jag vill delta eller bidra i kommunens utvecklingsarbete?

Det finns olika kanaler att välja bland om du vill engagera dig.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)