Processen

En vision ska inspirera och ge dragkraft i en utvald riktning mot framtiden. Därför har arbetet skett med breda och öppna dialoger för att fånga upp tankar, idéer och synpunkter om framtidens Upplands-Bro.

Familj som deltar i medborgardialog om visionen

Foto: Håkan Flank

Genom delaktighet har kommunen dessutom velat skapa en ökad medvetenhet om och intresse för utvecklingsfrågor, vilket krävs för att kunna påverka samhället. Vision Upplands-Bro har varit den hittills mest omfattande medborgardialogen som genomförts i kommunen. Ungefär tio procent kommunens invånare medverkat. Stort tack till dig som bidragit!

Arbetet har genomförts i tre faser – Insamling, analys och bearbetning samt formulering.

Insamlingsfas

Fokus har varit att arbeta lokalt med kommunens plats på kartan. Dialoger har förts med många som bor, verkar och vistas i Upplands-Bro, vad de vill ha mer av, mindre av, utveckla, förändra och förnya?

Samtidigt har fakta och information om trender, utmaningar och samhällsförändringar, som kan påverka visionens vägval och prioriteringar, samlats in. Kommunen berörs av det som händer i regionen, i Sverige och i världen och måste vara lyhörda på och uppmärksamma det.

De breda dialogerna har bestått av:

Omvärlds- och framtidsseminarier med förtroendevalda politiker, tjänstemän och invånare som är djupt engagerade i kommunen på olika sätt. Inbjudna föreläsare var :

 • Stefan Hyttfors, framtidsdebattör om samhällsförändring. LÄNK till hans föreläsning.  
 • Ansvariga på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen med fokus på Stockholmregions starka utveckling.
 • Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH.
 • Framtidsdialoger med föreningar ex inom kultur, idrott samt olika pensionärsföreningar.
 • Framtidsdialoger har genomförts med företagare och lokala näringslivet.
 • Öppna Framtidsverkstäder dit samtliga hushåll blev inbjudna för att skapa kreativa bilder och samtal om framtiden.
 • Dialoger med medarbetare inom olika kommunala verksamheter kring framtidens krav och förväntningar på kommunens tjänster och service. 

Barn och ungdomar har varit en prioriterad målgrupp. Därför ingick 2013 års Demokratidag i visionsarbetet. Lärare och rektorer inom förskolor och skolor involverades och drev lokala visionsprojekt med barn och ungdomar inom fyra temaområden.

 • Bo och leva
 • Miljö
 • Utbildning, arbete och företagande
 • Kultur och fritid

De skapades tänkvärda, originella och kreativa förslag kring det framtida Upplands-Bro.

Skolorna gjorde också lokala omröstningar för att vaska fram de förslag som presenterades på Demokratidagen. Gruppvis fick eleverna diskutera och argumentera för sina bidrag med deltagande politiker. Därefter röstades vinnarförslaget fram. Efteråt kunde även invånare ge sin röst på kommunens webbplats och vinnare korades i två olika klasser.

Upplands-Brogymnasiet engagerades i en speciell visionsdag tillsammans med lokala politiker utifrån frågan ”Hur vill framtidens invånare ha det?”. 

Samtal och dialoger har också förts med invånare på olika evenemang såsom Kungskalaset, Fest i Byn, Tjustadagen och Upplands-Brogalan. 

Drygt 1000 personer svarade på visionsenkäten. Ungdomar på gymnasiet stod för ungefär 1/3 av svaren och gav ett intressant resultat som sticker ut i jämförelse. För ungdomarna är det särskilt viktigt att kommunen i framtiden ska präglas av mjuka värden som skapar trygghet och tillit.  

Analys och bearbetning

Efter insamlingsfasen analyserades och bearbetades det omfattande materialet. Detta kopplades till trender och tendenser i omvärlden för att hitta Upplands-Bro kommuns identitet; vad som är unikt, specifikt och framtidsbärande.  Politiker och kommunledning satte prioritering, riktning och ramar för det fortsatta visionsarbetet.

Formuleringsfas

Även i visionens formuleringar har politiker från alla partier, tjänstemän och kommunens invånare varit delaktiga. Dialoger har förts kring visionens utformning med ungdomar på Upplands-Brogymnasiet, föräldragrupper på förskola och skola och på olika festdagar som Kungskalaset, Fest i byn, Tjustadagen och kulturhusinvigningen. Syftet var att politikerna  ville få en stark förankring av det kommande visionsförslaget.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)