Vision 2035

Vår vision, kommunen som ger plats, är till för och förverkligas av oss som bor och verkar i kommunen. Politiker från samtliga partier och ungefär 2 500 kommuninvånare har på olika sätt deltagit i arbetet att ta fram visionen.

Tillsammans kan vi göra Upplands-Bro till en ännu attraktivare kommun att leva, arbeta och vistas i. Visionen ger en tydlig framtidsbild och pekar ut riktningen, så att alla vet vart vi är på väg. Den är grunden för hur vi tar tillvara på och utvecklar kommunens styrkor och unika förutsättningar.

– Ledorden i visionen – nyfikenhet, omtanke, liv – berättar hur vi vill att det ska vara här och vägleder oss i bemötandet av varandra och i mötet med andra. Nyckelorden ska genomsyra hur vi utformar kommunens verksamheter och uppdrag, förklarar Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

– I förlängningen ska visionen leda till mer nöjda invånare, en ökad inflyttning och ett växande näringsliv, fortsätter Camilla Janson (S).

Morgondagens invånare har krav och förväntningar på kommunen. För att kunna leva upp till dem är det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att utveckla och stärka kommunen inom tre strategiska fokusområden; Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats.

Det innebär bland annat att:

  • skapa effektiva kommunikationer inom kommunen
  • utforma attraktiva mötesplatser som ökar den sociala sammanhållningen och öppenheten
  • utveckla hållbara boende- och livsmiljöer med närheten till natur och vatten
  • ta tillvara på mångfald och Upplands-Bros internationella prägel
  • stärka företagande och entreprenörskap

Hur ska visionen användas?  

– Visionen fungerar som en framtidskompass och kommer att synliggöras i kommunens planer, beslut och mål.  Det skapar stabilitet och långsiktighet i utvecklingen av Upplands-Bro, säger Camilla Janson (S).

– Vision Upplands-Bro förbereder oss också för att hantera olika framtidsutmaningar som vi står inför, menar Camilla Janson (S).

Hur kan jag vara med och påverka?

Alla kan på olika sätt bidra i arbetet med framtiden. Som boende i kommunen har du värdefull kunskap och kompetens som behöver tas tillvara när kommunen utvecklas. Riktningen är klar men vägen dit formar vi gemensamt.

Vision Upplands-Bro har drivits fram genom ett brett och stark engagemang över partigränserna. Arbetet med visionen har skett i breda dialogmöten med medborgare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker. Totalt har så många som drygt 2 500 personer på olika sätt varit involverade i underlaget till Vision Upplands-Bro – kommunen som ger plats.

Flicka som ligger i gräset

Foto: Moa Hoff