Arkiv och gallring

Kommunens dokumentation består till största delen av allmänna handlingar som ska bevaras för all framtid. Hur dokumenten ska hanteras fastställs av respektive nämnd normalt en gång per år.

  • Allmänna handlingar får inte förstöras utan stöd i författning eller gallringsbeslut.

De flesta handlingar är offentliga och tillgängliga för alla medan vissa omfattas av sekretess.

  • Arkivreglemente
  • Gallringsplan
  • Gallring av elektroniska handlingar av tillfällig och rutinmässig karaktär