Organisation & Styrning

Organisation och styrning

Foto: Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun styrs av politiker i styrelser och nämnder. Till sin hjälp har de en organisation med anställda som ska utföra de politiska uppdragen som lämnas i olika typer av beslut. Det dagliga arbetet som utförs av anställda leds av en kommundirektör.

Kommunens organisation med anställda
delas in i verksamheterna:

Kommunledningskontoret

 • Ekonomistab
 • Kommunikationsstab
  • Kontaktcenter
 • Personalstab
  • Kompetensenheten
 • Utvecklingsstab
  • Internservice
  • IT-stab
  • Kanslistab
  • Enheten för trygghet och prevention
  • Säkerhets- och beredskapsenheten
 • Näringslivsstaben
 • Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad

Utbildningskontoret

 • Utbildningsstaben
 • Grundskolor
 • Förskolor
 • Resursteamet
 • Kostenheten
 • Upplands-Bro gymnasiet

Socialkontoret

 • Avdelningen för kvalitet & verksamhetsstöd
 • Myndighets & beställaravdelningen
 • Utföraravdelningen
  • Stöd- & behandling, Socialpsykiatrienhet, Lane
  • Hemtjänst/ egen regi
  • Norr- & Allégården, Solrosens dagverksamhet
  • Kungsgården, Hälso- & sjukvårdsenheten
  • Förebyggande enhet
  • Gruppbostäder, Personlig assistans, avlösar- ledsagarservice, kontaktpersoner

Samhällsbyggnadskontoret

 • Livsmedel, alkohol och tobak
 • Miljö
 • Bygglov
 • Övergripande samhällsplanering
 • Plan
 • Mark- och exploatering
 • Tekniska
  • Gata, park och trafik
  • Mät och GIS
  • Avfall
  • Vatten- och avlopp

Kultur- och fritidskontoret

 • Kulturavdelningen
  • Kulturskolan
  • Bibliotek
  • Kulturscen
 • Fritidsavdelningen
  • Enhet unga
  • Förening/anläggning
  • Simhall

Klicka på bilden nedan för att se en större.

Kommunens organisation

Kommunens politiska organisation

Kommunens politiska organisation delas in i nämnder och bolag.

Nämnder

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Utbildningsnämnden
 • Gymnasie- och arbetslivsnämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Socialnämnden
 • Äldre- och omsorgsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndare
 • Gemensam nämnd med Järfälla i familjerättsfrågor

Hur platserna fördelas i nämnderna ser du under Politik och beslut

Bolag

Upplands-Bro kommunföretag

 • AB Upplands-Brohus
 • Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Nyheter inom Organisation och styrning

Kalenderhändelser inom kommun & politik

Upp