Säkerhet och krishantering

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som invånare känner dig säker i din vardag. På den här och underliggande sidor kan du läsa om Upplands-Bro kommuns krisberedskap och vad kommunen och du själv har för skyldigheter.

Det finns framförallt två lagar som styr kommunernas arbete inför, under och efter en extraordinär händelse.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bredskap beskriver vad kommunerna är skyldiga att göra för att minska sårbarheten i sina verksamheter.

Lag 2006:544

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor beskriver hur kommunerna ska arbeta förebyggande för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och
miljö.

Lag 2003:778

Viktiga telefonnummer

112 - Fungerar i alla EU-länder och används vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö.

1177 - Sjukvårdsrådgivning

114 14 - Polisens nödnummer vid situationer som inte är akuta.

113 13 - Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Upp