Krishantering

Vad är en kris och en extraordinär händelse och hur hanterar kommunen dem?

Vad är en kris?

En kris kan vara en händelse som avviker från det normala. Det kan till exempel handla om brott i dricksvattenförsörjning, el- och värmebortfall. Det kan även uppstå en kris vid smittsamma sjukdomar, svåra olyckor, bränder och social oro etcetera.

Extraordinär händelse

I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap definieras en extraordinär händelse så här:

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

De tre principerna

Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper. Ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. 

  • Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Med det menas att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris och att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.

  • Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt som det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden. 

  • Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som ansvarar för insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser.

Viktiga telefonnummer

112 - Fungerar i alla EU-länder och används vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö.

1177 - Sjukvårdsrådgivning

114 14 - Polisens nödnummer vid situationer som inte är akuta.

113 13 - Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Lär dig mer om krisberedskap

I februari 2022 delades ett nummer av kommunens informationstidning med temat krisberedskaput till alla hushåll i Upplands-Bro. Tidningen är fullmatad med värdefulla tips och användbar information.

Kommunens tidning om kris
Upp