Ditt eget ansvar

Du förväntas klara dig själv utifrån dina förutsättningar i händelse av en kris. Du har dessutom skyldighet att varna och tillkalla hjälp vid brand eller olycka.

Innan det uppstår en samhällsstörning som exempelvis ett längre elavbrott eller liknande, har du ett ansvar att förbereda dig utifrån dina förutsättningar. I en krissituation räcker inte kommunens och samhällets resurser till alla och de som inte kan ta hand om sig själva prioriteras. Du förväntas ha ett förråd av vatten och förnödenheter och likväl att ordna värme och informationshämtning.

Se gärna filmerna om beredskap i hemmet, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram.

Hemberedskap – mat

Hemberedskap – värme

Hemberedskap – vatten

Hemberedskap – kommunikation


72 timmar – Civilförsvarsförbundets webbutbildning för ökad krisberedskap för individen

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp

Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Upp