Dina rättigheter - personuppgifter

Du har rätt att

  • begära tillgång till dina personuppgifter.
  • begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
  • invända mot behandling av personuppgifter.
  • när som helst kan du återkalla eventuellt samtycke.
  • i vissa fall få tillgång till dina personuppgifter för överföring till annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet.
  • klaga på vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

På datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.

Begära registerutdrag, rättning eller invändning

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att rätt att få rättelse gällande de personuppgifter vi behandlar om dig om något är felaktigt.

Ta då kontakt med kommunens dataskyddsombud eller använd vår e-tjänst för begäran om registerutdrag.

Rätt att bli raderad

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera uppgifter när det finns lagstadgade krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att blir raderad

  • om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med åtgärden kan du kontakta Upplands-Bro kommuns Dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Upplands-Bro kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsmyndigheten (IMY).

Kontakta kommunens dataskyddsombud

dataskyddsombud@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp