Kollektiv olycksfallsförsäkring

Upplands-Bro kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan.

När och för vem försäkringen gäller

Försäkringen gäller från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2020. Försäkringen gäller under heltid för:

 • Elever i grundskola och grundsärskola inklusive förskoleklass.
 • Elever i gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola.
 • Barn i förskola, daghem, och familjedaghem inklusive i annan kommun.
 • Elever i friförskolor och friskolor (inklusive gymnasiefriskola) inklusive i annan kommun.
 • HVB Lane (ensamkommande flyktingbarn).
 • Placerade vuxna (psykiatri).
 • Placerade vuxna (missbruk).
 • Barn och ungdom i familjehem.
 • Vård och omsorgsboende med heldygnsomsorg enligt SoL.
 • Bostad särskild service LSS.
 • Personer i institutionsvård.
 • Barn i kontaktfamilj.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp