Budget

Visionen för Upplands-Bro är Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats. Visionen konkretiseras genom sex övergripande mål:

  • Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.
  • Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.
  • Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och morgondagens invånare.
  • Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
  • Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
  • I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

Uppföljning

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år, genom en bedömning av både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska resultatet för kommunens verksamheter.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp