Årsredovisning

Upplands-Bro är en kommun i stark tillväxt. Både företagsetableringar och invånarantal ökar i stadig takt. Även etableringar av nya bostäder ökar.

Befolkningen fortsätter att växa

Upplands-Bro kommun fortsätter att växa snabbt även om ökningstakten avstannat något. Under 2017 ökade befolkningen med 859 (966) invånare till 27 614 (26 755) personer. Det innebär en befolkningsökning på 3,2 % (3,7 %) från föregående år. På 10 år har befolkningen ökat med 5 393 invånare, eller 24 %. Att kommunen ökar i befolkning innebär ökade skatteintäkter men samtidigt ökar behoven och därmed också kraven på kommunens verksamheter.

Årets resultat

Årets resultat, det vill säga summa intäkter minus summa kostnader uppgår till 44,1 miljoner kronor (mnkr) jämfört med 33,5 miljoner kronor 2016. Resultatet motsvarar 3,1 procent av kommunens intäkter i form av kommunalskatt och generella statsbidrag.

I resultatet ingår vinst vid försäljning av tomträtter med 5 miljoner kronor och försäljning av tomter exploatering (exploateringsintäkter) med 44,9 mnkr.

Rekordår för bostadsbyggandet

2017 blev ett rekordår för bostadsbyggandet i kommunen, I Upplands-Bro färdigställdes 643 flerbostadshus och 141 småhus , det vill säga totalt 784 bostäder. Det är det högsta antalet nybyggda bostäder i kommunen under ett år sedan åtminstone 1975 när tidsserien startar och bara cirka 110 lägenheter färre än för 2015-2016 sammantaget.