Årsredovisning

Upplands-Bro är en kommun i stark tillväxt. Både företagsetableringar och invånarantal ökar i stadig takt. Även etableringar av nya bostäder ökar.

Årets resultat

Kommunen redovisar ett överskott på 107,7 mnkr (44,1 mnkr, 2017). Årets resultat visar på en överskottsnivå på 7,7 %. De senaste fem årens resultat motsvarar 2,9 % i överskottsnivå.

I resultatet ingår försäljning inom exploateringsverksamheten med 121,4 mnkr. Räknas försäljningarna bort blir nämndernas resultat ett underskott på 2 mnkr. Kommunen har lägre skatteintäkter, stats- och utjämningsbidrag med 9,8 mnkr, än budgeterat.

Kommunen har samtidigt högre pensionskostnader, med 1,7 mnkr än budgeterat.

Befolkningsutveckling

Upplands-Bro kommun fortsätter att växa snabbt och tar tätpositionen bland Sveriges kommuner när det gäller störst befolkningsökning.

Under 2018 ökade befolkningen med 1 142 (859, 2017) invånare till 28 756 (27 614, 2017) personer. Det innebär en befolkningsökning på 4,1 % (3,2 %, 2017) från föregående år. På 10 år har befolkningen ökat med 6 074 invånare, eller nästan 27 %.

Att kommunen ökar i befolkning innebär ökade skatteintäkter. Samtidigt ökar behoven och därmed också kraven på kommunens verksamheter.

Årsredovisning

Upp