Årsredovisning

Upplands-Bro är en kommun i stark tillväxt. Både företagsetableringar och invånarantal ökar i stadig takt. Även etableringar av nya bostäder ökar.

Årets resultat

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr (107,7 mnkr, 2018). Årets resultat visar på en överskottsnivå på 3,4 %. De senaste fem årens resultat motsvarar 3,5 % i överskottsnivå.

I resultatet ingår reavinst vid försäljning av tomträtter med 1,4 mnkr samt försäljning inom exploateringsverksamheten med 40,6 mnkr. Kommunen har högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 14,2 mnkr, än budgeterat. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 33,1 mnkr. Räknas de jämförelsestörande posterna bort blir nämndernas resultat ett underskott på 12,4 mnkr.

Befolkningsutveckling

Upplands-Bro kommun fortsätter att växa snabbt och tar tätpositionen bland Sveriges kommuner när det gäller störst befolkningsökning.

Upplands-Bro kommun fortsätter att växa. Under 2019 ökade befolkningen med 590 (1 142) invånare till 29 346 (28 756) personer. Det innebär en befolkningsökning på 2,1 % (4,1 %) från föregående år. På 10 år har befolkningen ökat med 6 144 invånare, eller nästan 27 %.

Att kommunen ökar i befolkning innebär ökade skatteintäkter. Samtidigt ökar behoven och därmed också kraven på kommunens verksamheter.

Årsredovisning

Upp