Årsredovisning

Upplands-Bro är en kommun i stark tillväxt. Både företagsetableringar och invånarantal ökar i stadig takt. Även etableringar av nya bostäder ökar.

Årets resultat

Kommunen redovisar ett helårsresultat för år 2021 på 128,7 mnkr (93,1 mnkr, 2020). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med netto 71 mnkr.

I kommunstyrelsen finns jämförelsestörande intäkter avseende exploateringsintäkter med sammanlagt 48,6 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 62,6 mnkr.

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål presenteras, samtliga nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda eller uppfyllda.

Befolkningsutveckling

Upplands-Bro kommun har vuxit och kommer fortsätta växa de kommande åren. Vid årsskiftet 2021/2022 var det 31 082 invånare i kommunen. Befolkningen i Upplands-Bro kommun ökade med 887 personer under 2021, vilket motsvarar en ökning på 2,9 procent. Det är den tredje högsta befolkningsökningen i riket under 2021. Enligt befolkningsprognosen kommer kommunen under de kommande åren även fortsättningsvis ha en hög befolkningsutveckling.

Upp