Funktioner på Trygghetscenter

På Trygghetscenter samlas kommunens olika trygghetsfunktioner under ett och samma tak. Syftet är att öka samverkan aktörer emellan och vara ett nav för trygghetsarbetet. Hit kan även kommuninvånare vända sig för att komma i kontakt med verksamheten. Besökarna erbjuds viss service via samverkansaktörer som beskrivs nedan.

Trygghets- och preventionsenheten

  • Trygghets- och preventionschef. Enhetschef för trygghet och prevention samt platschef för Trygghetscentret.
  • Trygghets- och preventionssamordnare. Samordning och strategiskt ansvar gällande arbete inom bland annat trygghet, brottsprevention, ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel). och våldsförebyggande frågor inklusive våldsbejakande extremism, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Fältassistenter. Bedriver ett uppsökande och socialt förebyggande arbete riktat till kommunmedborgare och de som vistas i kommunen, med fokus på barn och unga. Fältassistenterna utgår från trygghetscentret.

Polis

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. I yttre tjänst arbetar man bland annat med utredningsåtgärder, som att ta upp anmälningar och hålla förhör. Områdespolisen har även i uppdrag att arbeta långsiktigt kontaktskapande och brottsförebyggande.

Polisen har sin områdesverksamhet förlagd till Trygghetscentret.


Räddningstjänsten Attunda

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar bland annat för brandbekämpning och trafikolyckor.


Kvinnojouren Anna

Är en ideell förening som bland annat erbjuder skyddat boende och stödsamtal till kvinnor utsatta för relationsvåld, samt bedriver utbildning och information.


Budget- och skuldrådgivning Nordväst

En avgifts­fri och sekretess­belagd rådgivning där kommunmedborgare kan få hjälp med att få ekonomin i balans genom bland annat planerings- och budgetstöd samt information om och hjälp med ansökan om skuldsanering.


Advokatjouren

En kostnadsfri mottagning där en advokat hjälper till med en första genomgång av ett juridiskt problem och ger råd om hur man kan gå vidare.


Ungdomscoacher KAA (Kommunalt aktivitetsansvar)

Individuella insatser och coachning med målet att få ungdomar mellan 16-20 år utan sysselsättning att återgå till studier eller komma ut i arbete.


En myndighet som utövar tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.
Överförmyndaren tillser även att gode män och förvaltare får den kunskap och utbildning som behövs.

Kontaktcenter

Kontaktcenter finns i anslutning till Trygghetscentret i Brohuset och nås via telefon, e-post, Facebook, samt genom personligt besök.

Kontaktcenter hjälper dig med information och vägledning och utför även viss handläggning såsom färdtjänst, skolskjuts, markupplåtelse, parkeringstillstånd, lokalbokning för privatpersoner, kartor, vigslar m.m.

Upplands-Bro kommun är ett finskt förvaltningsområde och i Kontaktcenter finns finskspråkiga medarbetare.

Telefon: 08-581 690 00
Telefontid: mån-tors 08:00-16:30, fre 08:00-15:00

E-post: kommun@upplands-bro.se
Webbplats: www.upplands-bro.se

Övriga samverkansaktörer

  • Grannstödsförare

Varje vardag cirkulerar grannstödsbilen runt om i kommunen och bidrar trygghet i områdena. Förarna är frivilliga kommunmedborgare. Polis, kommun och Upplands-Brohus samverkar kring verksamheten.

  • Nattvandrare

Lokala föreningar nattvandrar i kommunen under fredags- och lördagskvällar. De verkar som vuxna förebilder för barn och unga i utemiljön, som ett medmänskligt stöd och för social trygghet.

  • Väktare

Väktare från Rapid ronderar kommunen i ett förebyggande syfte. Arbetar alla dagar i veckan.

  • Socialkontoret i Upplands-Bro kommun

Verksamheten omfattar bland annat utredande socialtjänst, stöd kring beroende och missbruk, familjestöd och familjebehandling, ungdomsstöd med mera.

  • Säkerhetsenheten i Upplands-Bro kommun

Arbetar med krisberedskap, civilt försvar/säkerhetsskydd och organisationens interna säkerhet.

  • Bro Utveckling – BID i Uppland-Bro kommun

En BID (Business Improvement District) är en form av lokal platssamverkan och i Upplands-Bro kommun ett samarbete mellan lokala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommun, näringsliv och föreningar med syfte att få till områdesbaserat utvecklingssamarbete.

  • Kultur-och fritid- Enheten Unga

Enheten unga ansvarar för ungas mötesplatser och arbetet genom ungdomsproducenterna.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp