Sammanträdesguide

Här kan du följa hela den politiska processen fram till ett verkställt beslut.

Ärendeuttag

Innan kallelsen och handlingarna skickas ut träffas kontorschef eller avdelningschef med ordförande och förste vice ordförande för att besluta om vilka ärenden som ska behandlas och i vilken ordning ärendena ska behandlas vid kommande sammanträde.

Utskick

Efter ärendeuttaget när alla ärenden är färdigställda och dagordningen är beslutad så skickas en kallelse med dagordning och handlingar via e-post till de förtroendevalda i instansen.

Beredning

I huvudregel ska alla ärenden som Kommunfullmäktige beslutar om beredas i Kommunstyrelsen. För nämndsammanträden finns det inte något lagkrav på beredning av ärenden. Nämnderna har i regel dock också beredningar i form av förmöten cirka en vecka före nämnden. Varje nämnd utser vilka representanter som ska ingå i beredningen, vanligen presidiet och en representant från respektive parti. Under detta möte närvarar även kontorschef, eventuell avdelningschef och nämndsekreterare. Även övriga tjänstemänn kan bli inbjudna för att besvara frågor om utredningar. Syftet med beredningen är att gå igenom dagordningen för att partierna ska ha möjlighet att ställa frågor.

Sammanträdet

Vid sammanträdet samlas ledamöter och ersättare för att fatta beslut om de ärenden som behandlas. Mötet öppnas av ordförande, därefter sker upprop och röstlängden justeras. En justerare utses och dagordningen fastställs. Sedan går nämnden igenom dagordningen och fattar beslut i de ärenden som behandlas.

Protokollsanteckning

Ledamöter och ersättare har rätt att lämna protokollsanteckning till besluten som tas. Att lämna en protokollsanteckning innebär att en eller flera ledamöter eller tjänstgörande ersättare lämnar en förklaring till sin ståndpunkt, sitt röstande eller en kommentar till beslutet. Protokollsanteckningen anmäls och läses upp vid sammanträdet och så snart som möjligt sänds anteckningen skriftligen via e-post till sekreteraren för sammanträdet.

Inträdesordning

Har en ordinarie ledamot fått förhinder blir en ersättare tjänstgörande. Finns ingen ersättare tillgänglig från samma parti tillämpas nedanstående inträdesordning, enligt kommunfullmäktigebeslut § 116, 17 oktober 2018.

För ledamot från:

Inträder ersättare från:

S

S, MP, V

M

M, L, KD, C

L

L, M, KD, C

KD

KD, M, L, C

C

C, M, L, KD

MP

MP, S, V

V

V, MP, S

SD

SD, M, L, KD, C

Justering av protokoll

Att justera ett protokoll innebär att protokollet kontrolleras så att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Protokollet justeras (undertecknas) av ordföranden och ytterligare minst en ledamot (i kommunfullmäktige två ledamöter) som utses vid sammanträdets början. Justering ska ske senast 14 dagar efter sammanträdesdagen på tid som ordföranden bestämmer och meddelar vid sammanträdet.

Vid brådskande ärenden kan protokollet eller enstaka paragrafer justeras omedelbart efter sammanträdet. Detta innebär att sekreteraren färdigställer protokollet/paragrafen och att ordföranden och justeringspersoner undertecknar omedelbart efter sammanträdet.

Anslag av protokoll

Protokollen ska anslås senast två dagar efter justering på kommunens digitala anslagstavla. Det ska sitta uppe i 3 veckor och under denna tid går besluten att överklaga.

 

Expediering av beslut

När protokollet blivit justerat och anslaget så expedieras beslutet, vilket innebär att beslutet skickas till de instanser eller personer som blir berörda av beslutet eller har väckt ärendet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp