Lagar, regler och begrepp för dig som förtroendevald

Nedan finner du lagar, regler, begrepp och information som är viktig för dig som förtroendevald att känna till.

Kommunallagen

Kommunallagen är den lag som ger de grundläggande förutsättningarna för hela den kommunala verksamheten. Kommunallagen är en ramlag som, förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera.

Reglemente

Kommunfullmäktige beslutar om reglementen för Kommunstyrelsen och respektive verksamhetsnämnd. Ett reglemente redogör för vad varje nämnd ska ansvara för samt formerna för respektive nämnds arbete. Som förtroendevald är det viktigt att ta del av Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder samt reglementet för den instans man är förtroendevald. Reglementen och styrdokument finner du under "Författningssamling".

Delegationsordning

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion vilket innebär att beslut med stöd av delegation juridiskt är ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet men har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Vissa beslut får enligt kommunallagen aldrig delegeras utan måste fattas av nämnden. Delegationsordning och styrdokument finner du under "Författningssamling".

Allmän handling

En allmän handling är en handling som förvaras hos myndigheten och som är antingen upprättad hos eller inkommen till myndigheten. Det finns lagstadgad skyldighet att registrera allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen medför att såväl medborgare som journalister kan begära att få ta del av allmänna handlingar. Exempel på allmänna handlingar är e-postloggar och sms. En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Innan en handling lämnas ut ska en prövning göras om handlingen innehåller sekretesskyddad information.

Sekretess

Om en medborgare begär att få ut en allmän handling ska myndigheten lämna ut den, om den inte omfattas av sekretess. Utlämnandet ska ske utan dröjsmål. Vilka handlingar som kan omfattas av sekretess framgår av OSL – lagen om offentlighet och sekretess. Uppgifter som är skyddade av sekretess som du kan komma i kontakt med kan vara ärenden som rör upphandling eller enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållanden. Om en handling omfattas av sekretessreglerna ska du inte sprida den vidare, varken skriftligen eller muntligen.

Jäv

Jäv uppstår när någon av ledamöterna i den beslutande församlingen är partisk i ett ärende eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. En ledamot som är jävig får inte vara med när det ärendet behandlas och måste lämna rummet.

Hot och våld mot förtroendevalda

Säkerhetspolisen/ polismyndigheten har tagit fram en handbok för politiskt aktiva. I handboken ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå. Här behandlas hur du kan tänka kring sociala medier till hur du ska agera vid terrorattentat.

Ny som förtroendevald eller avslut av uppdrag

Är du ny som förtroendevald eller vill avsluta ditt uppdrag, fyll i e-tjänsten nedan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp