Trafikbuller

I Upplands-Bro har bullerutredningar genomförts i kommunens tätorter. Buller kan exempelvis orsakas av bil-, tåg-, flyg- eller båttrafik.

Störs du av trafikbuller?

Då kan du kontakta den som är ansvarig för verksamheten som alstrar bullret. Om du störs av vägbuller kontaktar du väghållaren för den väg som stör dig. De största väghållarna i kommunen är Upplands-Bro kommun och Trafikverket. Du kan se vem som är väghållare på den här kartan i länken längre ned på sidan. Störs du av buller från tågtrafiken kontaktar du trafikverket och för flygbuller kontaktar du luftfartsverket.

Karta med väghållare: Kommunkarta med väghållare.

Upplands-Bro kommun
Tel: 08-581 690 00

Trafikverket
Tel: 0771-921 921

Webbplats: Trafikverket.se, Trafikbuller och vibrationer

Luftfartsverket
Tel: 011 - 19 20 00
Webbplats: www.lfv.se

Bullerutredningen

Upplands-Bro kommun har kartlagt buller från biltrafiken längs kommunens vägnät i tätorterna Bro, Brunna och Kungsängen. Buller från E18 har också studerats. I kartläggningen redovisas dels ekvivalenta, dels maximala ljudnivåer. Ljudnivåerna har beräknats för år 2005 och år 2015. I länkarna nedan kan du ta del av de ekvivalenta ljudnivåerna för år 2005.

Karta Bro
Karta Brunna
Karta Kungsängen