Övergångsställen

Gång- och cykelvägar samt vägar för motordriven trafik kan korsas i planskilda korsningar, övergångsställen eller gångpassager. Övergångsställen och gångpassager skiljer sig åt vad gäller utformning och markeringar - och olika regler gäller.

Övergångsställen markeras med vägmärken och målning. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående som gått ut på, eller strax ska gå ut på ett obevakat övergångsställe. Denna väjningsplikt gäller även cyklister. Samtidigt har gående som ska passera ett övergångsställe en skyldighet att ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig övergångsstället.

Gångpassager är ofta upphöjda till samma nivå som gångbanan, vilket medför att motortrafikens hastigheter hålls nere. Tanken är att bilister och gående ska passera gångpassagen i samförstånd med varandra. Gångpassager markeras ofta med pollare.

Transportstyrelsens broschyr om övergångsställen.