Säkerhet, trygghet och tillgänglighet i vår utemiljö

En välplanerad och tillgänglig utemiljö är viktig för att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet och innebär att fler kan klara sig utan hjälp. Detta är till fördel både för enskilda individer och för samhället i stort. Upplands-Bro kommun utför systematiskt arbete för att öka tryggheten och tillgängligheten i kommunen.

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet

Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhet och tillgänglighet på det kommunala vägnätet i Upplands-Bro. Att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten ingår som en del av samhälls- och trafikplaneringen och arbetet dokumenteras i trafik- och tillgänglighetsprogrammet. Exempel på åtgärder kan vara att tillgänglighetsanpassa busshållplatser, anlägga en ny gång- och cykelväg eller anpassa en gatas utformning för att minska hastigheten.

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet uppdateras varje år med förbättringsåtgärder som bland annat baseras på inventeringar av kommunens trafikmiljöer, olycksstatistik, trafikmätning och enkätundersökningar. I länken nedan kan du se de senaste programmen och ta del av vilka åtgärder som planeras för att skapa en tryggare trafikmiljö i Upplands-Bro.

Trygghet och tillgänglighet kopplas ofta samman med trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna. Kommunens gång och cykelplan som togs fram 2012 visar riktningen i arbetet med gång och cykelvägar.

Under 2009 genomfördes ett projekt för ökad trygghet och tillgänglighet i Upplands-Bro kommun. Upplands-Brohus, Upplands-Bro kommun, Hyresgästföreningen, polisen och brandkåren samarbetade i projektet, som gick ut på att träffa kommuninvånare "ute på gatan" och fånga in synpunkter.

Under projektets gång fick invånare i Upplands-Bro tycka till om trygghet, säkerhet och tillgänglighet i kommunen, bland annat genom att fylla i enkäter under evenemang som Fest i byn. Synpunkterna har kategoriserats med avseende på typ av åtgärd samt vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs - Upplands-Brohus, kommunen eller polisen. Ingen av de insamlade synpunkterna berör brandkåren eller Hyresgästföreningen.

I dagsläget har en del av synpunkterna åtgärdats, andra utreds och åter andra får ligga till grund för kommande planering. Några synpunkter är av allmän karaktär och har inte gått att kategorisera. Läs mer om vilka synpunkter som samlats in och hur de kategoriserats i länkarna nedan.