Arbete på kommunal mark

För gräv och- schaktarbeten i Upplands-Bros mark krävs ett schakttillstånd. Sker gräv- och schaktarbeten dessutom i närheten avgator, vägar och gång- och cykelvägar krävs det en godkändtrafikanordningsplan. Inget arbete får påbörjas utan godkänt tillstånd.

Handläggningstiden för ansökningar är 15 arbetsdagar. Ansökan sker i e-tjänsten ISY Case och är avgiftsbelagd. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas.

E-tjänsten ISY Case

Ansökan om tillstånd för schakt och trafikanordningsplan görs via e-tjänsten ISY Case.

Här finner du e-tjänsten ISY Case.

Här läser du mer om ansökansprocessen

Så här registrerar du en ny användare

Avgift

En avgift tas ut i sammband med handläggning av TA-planer och schakttillstånd.

Taxa för TA-planer och schakttillstånd.

Anmärkningar och Viten

Anmärkningar och vitesuttag vid arbete på kommunal väg

Vite TA-plan

Vite Schakttillstånd

Trafikanordningsplaner

Nedan finns en länk till Trafikverkets sidor om arbete på väg och publikationen "För din och trafikanterna säkerhet" samt till Sveriges kommuner och landsting (SKL) publikation "Arbete på väg"

Arbete på väg och "För din och trafikanternas säkerhet"

SKL "Arbete på väg"Annat