Uppdaterad 19 september 2022
Skriv ut

För dig som bygger och utvecklar

Att bygga och utveckla ett samhälle kräver visioner, strategier och goda samarbeten. Här kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och antagna detaljplaner, samt våra anbudsförfaranden för markanvisning. Du hittar också vår översiktsplan och tekniska handbok.

Hur vi bygger i Upplands-Bro styrs av översiktsplanen. Den anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen – hur vi, tillsammans med olika aktörer, planerar, bygger och utvecklar kommunen. Här kan du ta del av vår översiktsplan.

Ingen innehållsförteckning finns

Vår översiktsplan

Översiktsplanen i Upplands-Bro består av tre delar. En för hela kommunen, en för Bro samt en tredje med fokus på landsbygden. Nuvarande översiktsplan skrev ursprungligen 2010 och aktualitetsprövningen godkändes av kommunfullmäktige den 21 mars 2018.

Markanvisning är en ensamrätt för en exploat ör, till exempel ett byggföretag, att under en begränsad tid och under vissa villkor, förhandla med en kommun om ett specifikt markområ de som ägs av kommunen. Här kan du läsa om olika upphandlingsvägar till markanvisning, och lämna en intresseanmälan.

Tanken med markanvisningar

Markanvisningen ett sätt för oss på kommunen att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Marken vi anvisar ska möta efterfrågan av exempelvis bostäder, skolor, äldrevård, arbetsplatser och ytor för företagen som vill placera sina verksamheter här.

Så får du en markanvisning

Vi anvisar mark på fyra sätt olika sätt.

En direktanvisning innebär att vi väljer en exploatör av specifika skäl. Anledningen kan vara att marken förutsätter en viss typ av bebyggande, alternativt att en exploatör visar idéer som är nyskapande och därigenom kan skapa ett stort mervärde till kommunen som helhet.

När mark som ska exploateras utan att vi initialt har en exploatör, alternativt att vi vill få in fler anbud, kan vi välja ett anbudsförfarande. Samma förfarande används när flera exploatörer visat intresse. Vi bedömer då respektive förslag och väljer det mest lämpliga.

Vid större eller mer betydande projekt kan vi använda ett tävlingsförfarande. Då ställs högre krav på utformning och nytänkande än vid ett anbudsförfarande. Kommunen bestämmer när detta är lämpligt med hänsyn till projektförutsättningar och målbild.

Intresseanmälan för markanvisning

Om du är intresserad av mark i Upplands-Bro kommun kan du anmäla ditt intresse genom vår e-tjänst.

I anmälan anger du vilken typ av mark du är intresserad av. Bifoga gärna en presentation som beskriver projektidén exempelvis med tänkt bebyggelse och upplåtelseform, behov av ytor, tidplaner och på vilket sätt din idé bidrar till att möta kommunens behov.

Söker du ledig mark för din verksamhet? Upplands-Bro har ett oslagbart läge. Kommunen ligger mitt emellan Stockholm och Enköping, med E18 som förbindelselänk.

Ingen innehållsförteckning finns

Köpa mark och lokaler

Upplands-Bro kommun har ingen tomtkö. Genom tomträtt kan däremot mark upplåtas för olika ändamål. Vi upplåter idag sju tomträtter för industriändamål. Våra tomter förmedlas via mäklare som upphandlas inför varje exploateringsprojekt.

Om du är intresserad av att köpa mark i Upplands-Bro, kontakta vår näringslivsavdelning för vägledning.

Du kan också läsa om något av våra industriområden i Brunna, Skällsta, Kasmo eller Nygård.

Detaljplanen är ett dokument som styr hur mark och vatten inom ett visst område får användas och bebyggas. Här kan du läsa om hur en detaljplaneprocess går till och få en inblick i vad som händer i kommunen.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen styr hur mark och vatten inom ett visst område får användas och bebyggas. Planen är ett juridiskt bindande dokument som gäller för all framtid om den inte ändras eller upphävs genom en ny planprocess.

Om detaljplaneprocessen

En idé till hur mark kan användas och bebyggas formuleras först i ett planförslag. Att sedan upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan är ett arbete som måste följa vissa mallar enligt plan- och bygglagen.

Utifrån ett planförslag kan kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt – standardförfarandet är det vanligaste.

Ett så kallat utökat förfarande används när planförslaget inte stämmer överens med översiktsplanen, om förslaget är av stort intresse för allmänheten eller kan leda till stor miljöpåverkan.

Pågående samråd och granskning

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan eller översiktsplan skickas förslaget ut på samråd. Under samrådstiden har du möjlighet att tycka till om planen. Här hittar du de planer som just nu är ute på samråd eller granskning i Upplands-Bro kommun.

Prioritering av pågående detaljplanering

Planarbetet styrs av omständigheter som ofta är svåra att kontrollera och det kan medföra att utfallet blir annorlunda än det som föreslås. Planprioriteringen rangordnar projekten utifrån fyra prioriteringsnivåer. Därefter följer en bedömning om förväntad tidpunkt för när nästa steg i planprocessen. Slutligen beskrivs varje projekt kortfattat.

Prioritet 1: Högsta prioritet

Prioritet 2A: Lägre prioritet. Endast projekt ovanför det röda strecket handläggs.

Prioritet 2B: Planer av enklare karaktär. Handläggs om tid finns.

Prioritet 3: Vilande. Har begränsat allmänvärde eller väntar på nödvändiga besked.

Prioritet 4: Vilande ändrade förutsättningar. Ska omformuleras eller avslutas.

Sist i planprioriteringen: Lista över inkomna förfrågningar eller diskussioner som kan leda till kommande uppdrag.

Planavdelningen hanterar ett stort antal detaljplaneärenden. Ambitionen är att Samhällsbyggnadsutskottet ska fatta beslut om prioriteringen tre gånger per år.

Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig service.

Det är angeläget med samstämmighet mellan Samhällsbyggnadskontoret och kommunens politiker om hur ärendena ska prioriteras. Prioriteringen ska löpande ge en bild av hur Planavdelningens resurser ska fördelas. Det ska också vara en del i kommunikationen med de exploatörer som kommunen samarbetar med.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här finns de detaljplaner som vunnit laga kraft 2019–2022. Laga kraft är den juridiska termer som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Efter detta beslut kan genomförandet av en antagen detaljplan påbörjas.

Detaljplanen har fått laga kraft den 15 mars 2023.

Detaljplanen har fått laga kraft den 29 augusti 2022.

Detaljplanen har fått laga kraft den 20 september 2022.

Detaljplanen har fått laga kraft den 7 mars 2022.

Detaljplanen har fått laga kraft den 19 januari 2022.

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 oktober 2020.

Detaljplanen har fått laga kraft den 8 oktober 2020.

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 november 2019.

Upphävandet har fått laga kraft den 15 maj 2019.

Utvecklingsprojekt

Är du intresserad av fler detaljplaner och utvecklingsprojket i Upplands-Bro kommun? Här finns alla samlade.

Våra tekniska handböcker inneh å ller anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och utförande i Upplands-Bro kommun. De är framtagna av kontoret för samhällsbyggnad och är ett levande dokument som uppdateras löpande och revideras å rligen.

Ingen innehållsförteckning finns

Tekniska handböcker

Här kan du hitta tekniska handböcker för Upplands-Bro kommun.