Östra Mälarens vattenskyddsområde

Cirka 1,7 miljoner människor i Stockholms län får sitt dricksvatten från Östra Mälarens vattenskyddsområde. I området finns Norrvattens- , Norsborgs-, Lovöns- och Skytteholms vattenverk. I Upplands-Bro kommun kommer det kommunala dricksvattnet från Norrvattens vattenverk vid Görväln. Råvatten tas från Mälaren och renas i vattenverket till dricksvatten.

Utsläpp från industrier, jordbruk, avloppsanläggningar, vägar och båttrafik kan ha negativ påverkan på vattenkvalitén. För att säkra vattenkvaliteten har därför Norrvatten, Stockholm Vatten och Ekerö kommun under 2000 ansökt om att få delar av Mälaren klassat som skyddsområde. Under 2008 beslutade Länsstyrelsen att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär att alla som bor och verkar inom området måste vara extra rädda om vattnet.

Föreskrifter

Vattenskyddsområdet är indelat i en primär och en sekundär skyddszon. Generellt gäller hårdare krav på verksamheter och privatpersoner i det primära skyddsområdet.

Inom skyddsområdet är det förbjudet eller krävs tillstånd att starta vissa nya verksamheter såsom till exempel avloppsanläggningar, jordbruk och industrier. Befintliga verksamheter får förekomma i den omfattning de hade då föreskrifterna trädde i kraft under förutsättning att de inte bryter mot gällande miljölagstiftning.

I första hand är det verksamheter som berörs av föreskrifterna men det finns dock några regler som du som privatperson måste känna till och följa. Det gäller bland annat att du inte får hantera följande produkter inom skyddsområdet om det kan innebära risk för att vattnet förorenas:

 • Brandfarliga vätskor, till exempel petroleumprodukter såsom bensin, glykol, diesel etcetera. Mer information om regler för cisterner.
 • Hälso- och miljöfarliga ämnen till exempel färger, kemikalier och tjärprodukter.
 • Kemiska bekämpningsmedel samt rengöringsmedel, till exempel avfettningsmedel, bil- och båtschampo.

Tillståndspliktigt att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel

Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde. Läs mer här.

Du som är båtägare bör också tänka på att:

 • I första hand använda toalettservicen på land. Töm hålltanken eller den portabla toaletten på mottagningsstationer.
 • Kör på miljöanpassad alkylatbensin om du har en tvåtaktsutombordare.
 • Var försiktig vid tankning för att undvika spill.
 • Pumpa inte ut oljehaltigt vatten i sjön. Använd oljeabsorbentdukar eller länsar i kölsvinet.
 • Använd miljöanpassade produkter när du sköter om din båt.
 • Måla endast med båtbottenfärger som är anpassade för ostkustens farvatten eller använd båtbottentvätt.
 • Förvara och hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt.
 • Lämna farligt avfall till en miljöstation.
 • Rapportera större oljeutsläpp till SOS Alarm genom att ringa 112.
Upp