Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. Upplands-Bro kommun finns två vattenskyddsområden, Östra Mälarens vattenskyddsområde som innefattar en stor del av Mälaren i kommunen och Leran 1:3 vattenskyddsområde som innefattar en stor del av åsen vid Lindormsnäs.

Ett vattenskyddsområde är ett inrättat geografiskt område till skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller möjlig framtida vattentäkt. Vattenskyddsområden kan inrättas av en länsstyrelse eller kommun.

Tillståndspliktigt att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde. Läs mer här.

Upp