Vanliga frågor och svar

Här finner ni de vanligaste frågorna och svaren vid VA-utbyggnad.

 • Jag vill bara ansluta till avloppet, får jag det?
  Man kan välja att bara koppla på sig på avloppet om man har godkänt vattenprov från sin egna brunn.
 • Tillståndet på mitt enskilda avlopp går ut innan kommunalt vatten och avlopp dras fram, vad händer?
  Tillstånd kan förlängas om ägare visar att avloppsanläggningen fortfarande uppfyller funktionskrav och kvalitetskrav på utgående vatten. Det kan vara att vissa förbättringsåtgärder krävs för att behålla befintlig anläggning tills kommunalt vatten och avlopp dras fram. Detta kommer att bedömas individuellt från fall till fall.
  Ansökan/ anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning ska skickas till Bygg- och miljönämnden.
 • Vad kommer det att kosta för oss som får kommunalt vatten och avlopp?
  VA-anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgift är individuell och beror bland annat på hur många bostadsenheter man har på sin fastighet och hur stor fastigheten är till ytan. Vill du veta vad avgiften beräknas bli för just din fastighet, ta kontakt med VA-avdelningen. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi då veta:
  * Vilken fastighet förfrågan gäller, adress eller fastighetsbeteckning
  * Antal bostadshus/ enheter som finns på fastigheten
  * Fastighetens tomtstorlek

  Det är den taxa som är aktuell vid upprättandet av förbindelsepunkterna vi utgår ifrån när vi debiterar VA-anläggningsavgiften. Det kommer därför endast vara möjligt att ge ett ungefärligt och uppskattat pris till er som kommer kopplas på i framtiden.

 • Min tomt är obebyggd, måste jag betala?
  Ja, även om en fastighet är obebyggd debiteras den en VA-anläggningsavgift enligt kommunens gällande VA-taxa, för obebyggd tomt. Det innebär att om fastigheten bebyggs vid ett senare tillfälle tillkommer avgift för bostadsenheten.
 • Var får jag min förbindelsepunkt?
  Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen (kommunen) som bestämmer förbindelsepunkter där fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. Ni får en egen förbindelsepunkt för varje typ av ledning som ska kopplas till det kommunala nätet. Vanligtvis får fastigheter som gränsar direkt mot den kommunala VA-anläggningen sina förbindelsepunkter placerade ca 0,5 m utanför fastighetsgräns. Ofta kan läget bestämmas i samråd mellan huvudman och fastighetsägare, men ibland måste annat, som bergförekomst och liknande få bestämma. I de fall du som fastighetsägare inte i tid anmäler dina eventuella önskemål, får du acceptera det läge som huvudmannen fastställt.
 • Vad gör jag med min gamla avloppstank?
  Enskilda tankar och slamavskiljare ska sluttömmas och fastighetsägare ska få intyg på att detta gjorts. Alla delar (slamavskiljare, spridarrör, luftningsrör, mm) plockas bort ur marken och lämnas in som avfall, om det inte är omöjligt. Håligheter som kan bli då man plockar bort delar måste fyllas igen så att det inte blir några sättningar och kan bli farligt. En slutrapport ska lämnas till miljöavdelningen när anläggningen ska tas ur bruk, så att de kan avregistrera anläggningen.
 • Vad innebär ledningsrätt?
  En gemensam nämnare för nästan alla aktörer som äger ledningsnät är att de behöver dra sina ledningar över någon annans mark. Rätten att göra det kan regleras i en ledningsrätt. En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek värderar Lantmäteriet intrånget och beslutar om ersättningens storlek.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp