Utredning av tillskottsvatten

Arbete med avloppsanslutningar för att minska tillskottsvatten.

Arbete med avloppsanslutningar i norra Brunna

Under v. 50-51 (7-18 december) kommer Recover (som tidigare hette Relita AB) på uppdrag av VA-avdelningen att kontrollera och inventera dagvatten- och avloppsanslutningar i norra Brunna, Kungsängen. De gator som berörs är Stafflivägen och Torrnålsvägen. Fastighetsägarna har fått informationsbrev angående detta.

VA-avdelningen har sedan en tid tillbaka uppmärksammat att avloppspumpstationen som finns i norra Brunna behöver pumpa mer i samband med nederbörd och därför behöver VA-ledningsnätet i området undersökas.

Recover kommer att ha fordon och personal på plats dagtid under dessa två veckor. Kläder och fordon är märkta med Recover eller Relita. De kommer vara inne på tomterna och bland annat lyfta på brunnslock för att kunna utföra arbetet.

Allt arbete/alla undersökningar sker utomhus och utifrån rådande restriktioner kring Covid-19 är entreprenören samt berörda fastighetsägare ombedda att visa lite extra hänsyn och hålla avstånd.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp