Sedimentrensning av Tibbledammen

Tibbledammen är en dagvattendamm som tar emot dagvatten från stora delar av Kungsängen och Brunna. Just nu rensas dammen på sediment för att behålla sin funktion. Här kan du läsa om varför detta görs och hur det går till.

Tibbledammen

Tibbledammen

Varför sedimentrensning?
Sedimentrensningen görs för att behålla dammens reningsfunktion. Tibbledammen tar emot dagvatten från stora delar av Kungsängen och Brunna. När dagvatten kommer i kontakt med olika ytor som exempelvis vägar blir det förorenat. Föroreningar är ämnen som är skadliga för vattenmiljön. De skadliga ämnena kan komma från exempelvis trafik och nedskräpning. Dammen hindrar föroreningarna från att rinna direkt ut i Mälaren. Det är från Mälaren som Görvälns vattenverk tar vatten som sedan blir vårt dricksvatten. Därför är det extra viktigt att dagvattnet renas så mycket som möjligt. Reningen av dagvattnet förbättrar också vattenkvaliteten runt badplatser och gör att fler djur och växter kan leva i kommunens vatten.  

Dagvattnet renas på flera olika sätt i dammen. Det viktigaste reningssteget är sedimentation eftersom de flesta föroreningar i dagvatten är bundna till partiklar. Sedimentation innebär att de partikelbundna föroreningarna sjunker till botten tack vare den långsamma farten på vattnet och tyngdkraften. När sedimentet har bildat ett tillräckligt tjockt lager rensas det bort för att behålla dammens reningsfunktion.  

Så här går det till:
Dammen rensas på sediment av Järven Ecotech som utför rensningen i ett slutet system. En eldriven ponton flyter på dammens yta. Från pontonen går en sugslang ned till botten med ett sugmunstycke som suger upp bottensedimentet in till en avvattningsyta, bestående av täta säckar, som är anlagd uppe på land. Ett rör från säckarna leder rejektvattnet tillbaka till början av dammen. Säckarna avgränsas också med täta dukar i botten och sarger på ca 40cm upprättas.   

Tekniken som används möjliggör att sedimentet kan fångas där det ligger på botten av dammen och minimera omrörning/grumling. Under entreprenadtiden placeras grumlingsskydd framför utloppet från dammen. Det förhindrar att sedimentet sprids till Mälaren under rensningen. Grumlingsskyddet hindrar även flytande föremål/substanser från att rinna ut ur dammen.  

Arbetet skapar inte något buller. Inga kraftfulla rörelser, ljud eller vibrationer kommer att ske i samband med utförandet. För att extra hänsyn ska tas till djurlivet kommer samtliga åtgärder i de grundare partierna av dammen (inlopp, utlopp, kanter osv.) att ske innan maj månad.  

Arbetet med att rensa dammen kommer att synas från Upplands-Broleden och anas från Enköpingsvägen.  

När sker det?
Etablering sker v.13. Arbetet beräknas avslutas v. 32.  

Karta Tibbledammen

Karta Tibbledammen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp