Ny vatten och avloppsledning mellan Bro och Sigtuna

Tillsammans med Norrvatten och Sigtuna kommun har vi påbörjat projektet att dra nya vatten- och avloppsledningar från Bro till Sigtuna, via Håbo-Tibble. Detta ger stora fördelar för kommunen! Genom den nya ledningen säkras vattentillgången vid eventuella avbrott eftersom vår kommun då kan få dricksvatten från två håll. När de nya ledningarna är klara kommer verksamhetsområdet för vatten och avlopp (VA) att utökas, fler invånare kommer alltså att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Vilka fastigheter det gäller är inte bestämt än. Det är politiker i Kommunstyrelsen som beslutar om verksamhetsområdet för VA.

Bild på ledningens preliminära sträckning

Ledningens preliminära sträckning

För att se en mer inzoomad bild, klicka på länkarna nedan:

Att fler får kommunalt vatten och avlopp kommer att ge många fördelar, exempelvis:

  • Reningseffekten vid kommunala reningsverk är mycket högre än i egna avloppsanläggningar, även om den egna anläggningen är ny.
  • Det kommunala dricksvattnet analyseras noga och uppfyller Livsmedelsverkets krav.
  • Genom att investera i kommunalt vatten och avlopp ökar värdet på fastigheten.

Bakgrund – varför bygger vi ihop med Sigtuna?

Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun förses med dricksvatten från Norrvatten genom ledningar med så kallad singelmatning. Redan på 1970-talet började Norrvatten att undersöka möjligheterna att knyta ihop ledningsnätet mellan Upplands-Bro och Sigtuna och en tänkbar sträckning togs redan då fram.
I vår kommun planeras nu flera bostads- och verksamhetsområden längs den sträckan och de ska anslutas till det kommunala systemet för vatten och avlopp.
I och med detta har Norrvatten och Upplands-Bro kommun gemensamt tagit initiativ till att bygga en ny vattenledning den tänkta sträckan.

Syfte – vad blir det för konsekvenser?

En ny vattenledning mellan Norrvattens befintliga ledningsnät i Upplands-Bro och Sigtuna kommer att utöka Norrvattens redundans i sitt befintliga ledningsnät. Säkerheten vid ett driftavbrott i vattenförsörjningen ökar för båda kommunerna när vatten kan tas från två håll.
Vi passar samtidigt på och bygger spillvattenledningar och pumpstationer längs sträckan i Upplands-Bro så områdena enkelt sen kan försörjas med både vatten och avlopp.

Sträckning – var kommer ledningarna dras?

Sträckan följer till stor del befintliga vägar och längden för den nya vattenledningen är totalt ca 20 km, varav 3,7 km är sjöledning. Spillvattenledningens längd är ca 15 km och samförläggs med vattenledningen.

Preliminär tidsplan

Projektet har delats in i sex etapper där den första genomfördes under 2016 och 2017 och etapperna 2-5 slutfördes under 2017-2019.

Den sjätte etappen innefattar byggnation av den nya tryckstegringsstationen i Upplands-Bro. Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2020.

Upp