Ny vatten och avloppsledning mellan Bro och Sigtuna

Tillsammans med Norrvatten och Sigtuna kommun har vi lagt nya vatten- och avloppsledningar från Bro till Sigtuna, via Håbo-Tibble. Detta ger stora fördelar för kommunen! Genom den nya vattenledningen säkras vattentillgången vid eventuella avbrott eftersom vår kommun då kan få dricksvatten från två håll. När de nya ledningarna är klara kommer verksamhetsområdet för vatten och avlopp (VA) att utökas, fler invånare kommer alltså att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Kort om projektet

För att säkra vattentillgången i vår kommun och Sigtuna kommun har Norrvatten byggt en två mil lång huvudvattenledning mellan oss. Den nya huvudvattenledningen togs i drift i slutet av 2019. Ledningen säkerställer att både Upplands-Bro och Sigtuna kan förses med vatten från två håll, vilket gör vattenleveransen mindre sårbar. Vi passar samtidigt på och bygger spillvattenledningar och pumpstationer längs sträckan i Upplands-Bro så områdena enkelt sen kan försörjas med både vatten och avlopp.

Den sista delen i projektet - en tryckstegringsstation i Upplands-Bro – växer nu fram och är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut.

Varför?

Upplands-Bro och Sigtuna fick sitt dricksvatten från Norrvatten även tidigare, men fram till slutet av 2019 var kommunerna beroende av huvudvattenledningar som är ändpunkter i systemet, så kallade enkelmatningar. Eftersom Norrvatten strävar efter att alla kommuner ska kunna få vatten från fler håll om det uppstår något problem är den nya ledningen mycket efterlängtad.  Sedan den nya ledningen togs i drift kan både vi och Sigtuna få vatten via en alternativ ledning om det skulle uppstå problem med den ordinarie ledningen.

I samband med byggnationen av huvudvattenledningen byggs även en ny avloppsledning och pumpstationer mellan Bro och Håbo-Tibble för att kunna erbjuda kommunala VA-tjänster till nya exploateringsområden, förtätningsområden och nya verksamheter inom Upplands-Bros kommun.

Tidplan

Projektet har delats in i sex etapper där den första genomfördes under 2016 och 2017 och etapperna 2-5 slutfördes under 2017-2019. Den sjätte etappen innefattar byggnation av den nya tryckstegringsstationen i Upplands-Bro. Hela projektet beräknas vara klart hösten 2020.

 

Upp