Håbo-Tibble Kyrkby

Håbo-Tibble Kyrkby är ett tätt bebyggt småhusområde med en kyrka, idrottsplats och lägenhetshus. Anslutning mot kommunalt vatten och avlopp är prioriterad, men de nuvarande VA-lösningarna och anslutningsförutsättningarna mot den allmänna anläggningen utreds först för kartläggning av hur omfattande VA-arbetet blir i området.
Information om projektets utveckling uppdateras löpande här nedan.

Områdeskarta Håbo-Tibble kyrkby

VA-utbyggnad Håbo-Tibble Kyrkby

Håbo-Tibble Kyrkbys anslutning mot kommunalt vatten och avlopp planeras ske i 3 etapper.

Först byggs anslutningsmöjlighet till fastigheterna inom det blåringade området ut. Förbindelsepunkterna, var anslutning sker mot det kommunala VA-ledningsnät byggs i samband med ledningsutbyggnaden till Tjusta. Utförande arbetet är planerat att påbörjas i april-maj och då beräknas det bli klart juni 2021.

Därefter planerar vi att bygga ut anslutningsmöjlighet till fastigheterna inom det svartringade området. Förprojektering är påbörjad.

Området inringat med röd färg är verksamhetsområde för Håbo-Tibble Kyrkby vatten GA. Här har vi påbörjat en statusutredning för det befintliga ledningsnätet. Utredningen beräknas bli klar under 2021. Syftet är att kartlägga hur anslutning mot kommunalt VA-ledningsnät kan utföras på bästa sätt. Dialog under utredningstiden sker med styrelseordförande i samfällighetsföreningen som förvaltar gemensamhetsanläggningen.

Karta områdesindelning

Karta områdesindelning

Juni 2021

Håbo-Tibble Kyrkbys anslutning mot kommunalt vatten och avlopp sker i 3 etapper.

Utförande-arbetet har försenats för det blå området på grund av att upphandlingen för utförande-entreprenaden är överklagad och nu väntar vi på svar från Förvaltningsrätten. Vår ambition är att påbörja utförandet efter sommaren 2021, men det är osäkert.

Kommunens utredning gällande eventuellt övertagande av VA-ledningsnät från Håbo-Tibble Kyrkby vatten GA har avslutats. Kommunen tar inte över ledningsnätet på grund av att det inte uppfyller kommunal standard och att ledningsnätet på flera platser anlagts på privat mark, som kan bli omöjlig för kommunen att råda över. Förprojektering påbörjas för det röda området under hösten 2021.

Förprojektering för det svarta området har avstannat på grund av förseningar i de övriga etapperna men återupptas under hösten 2021.

Februari 2021

Projektering för blå området är slutförd och upphandling pågår. Utförande är planerat att påbörjas april-maj och beräknas vara klart juni 2021. Information om när anslutning kan ske kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare.

Juli 2020

Projektet är en del av ett större projekt som har blivit försenat enligt tidigare tidplan.

Projekteringen fortgår och efter sommaren ska entreprenad-upphandlingen påbörjas och målsättningen är att utförandet kan påbörjas redan under 2020 eller våren 2021.

Januari 2020

Håbo-Tibble Kyrkby är ett område som ska anslutas mot kommunalt VA-ledningsnät så fort som möjligt.
Utredning och planering för kommande VA-utbyggnation har påbörjats och beräknas blir klar till sommaren 2020. Därefter kommer alla berörda fastighetsägare bli kallade till ett informationsmöte.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp