Ådö område D, Sågbacken

Områdeskarta

I slutet av 1950-talet byggdes Sågbacken ut som det första samlade fritidhusområdet på Ådöhalvön, där tanken var att möjliggöra ett fritidsboende för "vanligt folk".

Området som består av 41 mindre fastigheter köptes av Upplands-Bro kommun från Solna stad 2005.

VA-utbyggnad Sågbacken

VA-utbyggnadsprojekt

November 2019
Informationsbrev nummer fyra har skickats ut till alla fastighetsägare.

Projektering och upphandling av styrd borrning är klar. Entreprenören ska borra ner en ledning från kommunens befintliga ledningar i åkern nedanför Sågbacken till Lövskogsvägen. Detta arbete beräknas vara klart innan 13 december.

Projekteringen för resten av området är klar och nu ska upphandlingsenheten upphandla den entreprenör som ska utföra det arbetet. Detta arbete beräknas komma igång under våren 2020 och vara färdigställt innan sommaren 2020.

Juni 2019
Projektering för VA-utbyggnaden är snart klar och upphandling av entreprenör påbörjas efter sommaren.

Mars 2019
2019-03-27 Informationsbrev nummer tre om kompletterande information gällande LTA-stationer har skickats ut.

2019-03-14 Informationsbrev nummer två har skickats ut till berörda fastighetsägare om att planeringen av projektet har startat. Fastighetsägare ombeds lämna information om placering av befinlig VA-lösning samt inkomma med eventuella önskemål om fastighetens förbindelsepunktsplacering.

Februari 2017
Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat i område A. En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-nät.

Upp