Ådö område B, Ådö skog med flera

Områdeskarta

VA-utbyggnad till område B  omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.

Detta området består av ett 50-tal fastigheter där många fastigheter är mellan 6 000 - 11 000 kvm stora, med varierande bebyggelse. Det finns allt från sommarstugor av enklare karaktär till fullstora villor med året-runt-standard här. Det finns även ett fåtal fastigheter som är obebyggda.

VA-utbyggnad Ådö skog med flera

VA-utbyggnadsprojket

April 2022

Arbete pågår, se karta nedan.

VA är nerlagd innebär att ledningar ligger under mark men vissa elanslutningar och provtagningar kvarstår. Även återställning av vägar kvarstår.

Uppdaterad karta med status och tidplan Pdf, 292 kB.

December 2021

Projektets framfart går inte så fort som man hade hoppas, på grund av mycket berg och trafik.

En positiv nyhet är att vi har förbättrat vägarna längs de småvägar som vi grävt och sprängt på.

Nu när vi närmar oss årskiftet har vi utfört mer än 50% av projektet och sakta men säkert närmar vi oss slutmålet.

Entreprenören tar jul- och nyårsuppehåll och är åter tillbaka v. 2.

God jul och gott nytt år!

Oktober 2021

Arbetet med utbyggnaden av kommunalt VA pågår. Nu kan ni se den uppskattade tidsplanen för utbyggnaden. Tidsplanen gäller förutsatt att inga större hinder uppstår.
Här kan du se en kartbild över vilka veckor som ska byggas och när Pdf, 271 kB..

April 2021

Kommunen har skrivit avtal med en entreprenör som räknar på VA- arbetet för Ådö Skog. På Ådövägen väntar vi på det sista svaren från den geologiska undersökningen.

Vi har även en ny sida: Ådö - detta är på gång

Januari 2021
Ny projektledare

Från och med 11 januari tar Michael Weldai över som projektledare för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom Ådö Skogsområdet.

Vill du komma i kontakt med någon gällande projektet kontaktar du VA-avdelningen via Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 eller via e-post: kommun@upplands-bro.se

December 2020
Lantmäteriets fastighetsbestämning:
Ärendet är hos Mark-och miljööverdomstolen. Domstolen har beviljat ärendet prövningstillstånd men har inte kunnat lämna något besked om när målet kan tas upp för ett avgörande.

Väg 903, Ådövägen:
Under hösten har besiktning och vissa åtgärder utförts av Trafikverket på vägen inför att kommunens övertagande av väghållarskapet av del ett ska kunna ske.

Planarbete
För området som rör VA-utbyggnaden gav Kommunstyrelsen nya planuppdrag i juni 2018. Nedan finns information om respektive planuppdrag.

Ådö Skog

Ådö 1:92 - 1:93

Stora Lugnet m.fl.

Juli 2020
Lantmäteriets fastighetsbestämning:
Ärendet är hos Mark-och miljööverdomstolen. Domstolen har inte kunnat lämna något besked om när ärendet kan tas upp för prövningstillstånd.

Väg 903, Ådövägen:
För att möjliggöra en VA-utbyggnad inom vägområdet har kommunens tjänstemannaorganisation arbetat fram ett förslag om att överta vägen från Trafikverket. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni beslutades det att låta tjänstemannaorganisationen verka för ett övertagande. Ett övertagande beräknas kunna ske innan årsskiftet 2020/2021.
Här kan du läsa mer om beslutet.

Planarbete
För området som rör VA-utbyggnaden gav Kommunstyrelsen nya planuppdrag i juni 2018. Här kan ni läsa mer om planuppdragen.

April 2020
Lantmäteriets fastighetsbestämning pågår fortfarande.

Projekteringen för VA-utbyggnaden är i slutskedet och förberedelser inför upphandling pågår.

Juni 2019
Lantmäteriets fastighetsbestämning pågår fortfarande, men projekteringen för VA-utbyggnaden är startad. Vissa fastighetsägare längs ledningsdragningen kommer bli kontaktade angående ledningarnas placering. Arbetet beräknas påbörjas år 2020.

Februari 2018
Vi inväntar Lantmäteriets fastighetsbestämning.

November 2017
Informationbrev nr två är utskickat till berörda fastighetsägare med information om att en så kallad fastighetsbestämning behöver genomföras innan vidare VA-projektering kan fortsätta. Utredningen utförs på grund av att fastighetsgränsinformationen från Lantmäteriet är osäker på vissa platser, gränserna behöver då säkerställas för att veta vart VA-ledningar kan placeras.

Februari 2017
Förtydligande om VA-utbyggnad i område A.

En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät.

Januari 2017
Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat för område A som innefattar Björknäs camping och att när det är klart kommer område B att påbörjas.

Upp