Ådö område B, Ådö Skog med flera

Områdeskarta

VA-utbyggnad till område B  omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.

Detta området består av ett 50-tal fastigheter där många fastigheter är mellan 6 000 - 11 000 kvm stora, med varierande bebyggelse. Det finns allt från sommarstugor av enklare karaktär till fullstora villor med året-runt-standard här. Det finns även ett fåtal fastigheter som är obebyggda.

VA-utbyggnad Ådö skog med flera

VA-utbyggnadsprojket

Juli 2020
Lantmäteriets fastighetsbestämning:
Ärendet är hos Mark-och miljööverdomstolen. Domstolen har inte kunnat lämna något besked om när ärendet kan tas upp för prövningstillstånd.

Väg 903, Ådövägen:
För att möjliggöra en VA-utbyggnad inom vägområdet har kommunens tjänstemannaorganisation arbetat fram ett förslag om att överta vägen från Trafikverket. Vid Kommunfullmäktige sammanträde den 10 juni beslutades det att låta tjänstemannaorganisationen verka för ett övertagande. Ett övertagande beräknas kunna ske innan årsskiftet 2020/2021. Här kan du läsa mer om beslutet.

Planarbete
För området som rör VA-utbyggnaden gav Kommunstyrelsen nya planuppdrag i juni 2018. Här kan ni läsa med om planuppdragen.

 

April 2020
Lantmäteriets fastighetsbestämning pågår fortfarande.

Projekteringen för VA-utbyggnaden är i slutskedet och förberedelser inför upphandling pågår.

Juni 2019
Lantmäteriets fastighetsbestämning pågår fortfarande, men projekteringen för VA-utbyggnaden är startad. Vissa fastighetsägare längs ledningsdragningen kommer bli kontaktade angående ledningarnas placering. Arbetet beräknas påbörjas år 2020.

Februari 2018
Vi inväntar Lantmäteriets fastighetsbestämning.

November 2017
Informationbrev nr två är utskickat till berörda fastighetsägare med information om att en så kallad fastighetsbestämning behöver genomföras innan vidare VA-projektering kan fortsätta. Utredningen utförs på grund av att fastighetsgränsinformationen från Lantmäteriet är osäker på vissa platser, gränserna behöver då säkerställas för att veta vart VA-ledningar kan placeras.

Februari 2017
Förtydligande om VA-utbyggnad i område A.

En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät.

Januari 2017
Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat för område A som innefattar Björknäs camping och att när det är klart kommer område B att påbörjas.

Upp