Personuppgifter

VA-enheten behöver spara och behandla personuppgifter om dig, det vill säga uppgifter så som namn, adress, personnummer och även ibland bank, kontonummer, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera VA-tjänster och skicka information eller kontakta dig vid avbrott i tjänsten, som exempelvis vattenläcka eller avloppsstopp.
I och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller från och med 25 maj 2018, gäller nya regler för hur vi får behandla och lagra personuppgifter.

Vi har fått dina uppgifter från blanketten flyttanmälan, din mäklare, myndigheter eller officiella register. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att tekniska nämnden utövar myndighetsutövning eller fullgör en uppgift av allmänt intresse som vi enligt lag är skyldiga att göra.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss och fakturor kommer att sparas enligt bokföringslagens bestämmelser.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud och tillsynsmyndighet

Personuppgiftsansvarig för VA-enheten på Upplands-Bro kommun är tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombud@upplands-bro.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp