Oljeavskiljare

Oljeavskiljare installeras för att förhindra att olja släpps ut i avloppsvattnet. Olja i spillvattnet som leds till avloppsreningsverket kan störa den biologiska processen i reningsverket, medan olja som hamnar i dagvattensystemet kan hamna i sjöar och vattendrag där oljan kan skada djur- och växtliv. För att minska negativ påverkan på miljön ska därför oljeavskiljare finnas hos alla verksamheter och platser som medför en risk för att olja släpps ut till spill- eller dagvattennätet.

Käppala avloppsreningsverk

Allt spillvatten som går till det kommunala avloppet i Upplands-Bro kommun rinner vidare till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö. Käppala reningsverk har som krav att det högst får förekomma 50 mg mineralolja/liter i inkommande vatten, mätt som oljeindex. Högre oljehalter kan störa reningsprocessen i reningsverket. Kommunens Miljöavdelning ställer samma reningskrav som Käppala reningsverk för spillvatten från oljeavskiljare.

Kommunens riktlinjer för oljeavskiljare

I kommunens riktlinjer för oljeavskiljare finns regler för hur oljeavskiljare ska dimensioneras, skötas och underhållas, tömmas, besiktigas och riktlinjer för vilka verksamheter som ska ha oljeavskiljare. Kommunens riktlinjer baseras på kraven i Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858 och på Käppalaförbundets riktlinjer och riktvärden.

Utformning och skötsel

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 och SS-EN-858-2. En oljeavskiljare ska bestå av slamfälla, oljeavskiljare, provtagningsmöjligheter samt optiskt och akustiskt larm. Oljeavskiljaren ska vara placerad så att tillsyn och tömning kan ske utan problem.

Dimensionering

Det är viktigt att oljeavskiljaren har en tillräcklig dimensionering utifrån vilka vattenflöden som är aktuella. Oljeavskiljare ska dimensioneras enligt svensk standard SS-EN 858-2. Vid nyinstallation av en oljeavskiljare ska dimensionsberäkningar göras, som visar att den valda avskiljaren räcker i det aktuella fallet. Vid begäran från tillsynsmyndigheten Miljöavdelningen ska dimensionsberäkningar kunna visas upp.

Egenkontroll

För att en oljeavskiljare ska fungera väl krävs regelbunden tillsyn och underhåll. Det är innehavaren av oljeavskiljaren som ansvarar för att skötsel, tömning och underhåll utförs. Bland annat ansvarar innehavaren för att kontrollera att oljeavskiljarens larm fungerar, att olje- och slamnivån inte blir för hög och att beställa tömning och besiktning av oljeavskiljaren. Utförda kontroller ska dokumenteras och kunna uppvisas för Miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet.

Tömning

Oljeavskiljaren bör tömmas när 50 % av slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld. Om det blir för mycket slam eller olja i oljeavskiljaren kommer vattnet passera för snabbt genom oljeavskiljaren och olja följer då med ut i avloppet.

Besiktning

Besiktning av oljeavskiljare ska göras minst vart femte år. Besiktningen ska utföras av en fackkunnig person som har genomgått specifik utbildning för besiktningar av oljeavskiljare.

Anmäl om du ska installera ny eller ändra befintlig oljeavskiljare

Om du ska installera en ny oljeavskiljare eller göra en väsentlig ändring av en befintlig oljeavskiljare ska du anmäla detta till kommunens Bygglovsavdelning. Anmälan görs med en ifylld blankett, en karta som visar placering, en produktbeskrivning och en enkel kontrollplan.


Upp