Dagvatten

Dagvattendammen vid Strandvägen

Dagvattendammen vid Strandvägen

Dagvatten är regn- och smältvatten. Då mark bebyggs med hus och vägar med mera ändras regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden. Vattnet kan inte längre infiltrera i mark och bilda grundvatten, utan rinner snabbt bort i form av dagvatten till diken, dagvattenbrunnar och dagvattendammar - vidare till sjöar och vattendrag.

Dagvattnet i Upplands-Bro

Dagvattnet i vår kommun leds oftast med självfall till närmaste sjö eller vattendrag. Inom kommunen finns också dagvattendammar som samlar upp en del av föroreningarna innan vattnet når sjön eller vattendraget. Den största delen av Upplands-Bros tätbebyggda delar avvattnas till den del av Mälaren som ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Eftersom skyddsområdet har upprättats på grund av att vårt dricksvatten tas vid Görväln, som inte är långt härifrån, är det extra viktigt att så liten mängd föroreningar som möjligt når Mälaren i detta område. På Norrvattens hemsida kan du läsa mer om Östra Mälarens vattenskyddsområde.

Lokalt omhändertagande av dagvatten

I och med det ökande miljömedvetandet har vi delvis fått en ny syn på dagvattenhanteringen. Detta innebär att vi numer strävar efter att bromsa upp dagvattnet och ta hand om det inne på fastigheten, så kallat Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD). Regnet som faller på marken har innan bebyggelsen blev till, till stor del infiltrerats ned i marken på plats. Detta vill vi nu återskapa i möjligaste mån. Vid all nybyggnation i kommunen prövas möjligheterna till LOD. Plan- mark- och exploateringsavdelningen ställer oftast krav på att minst en del av dagvattnet ska hållas kvar inom nybyggda områden.

Dagvattnets innehåll

Dagvatten för med sig de föroreningar som samlas på trafikytor, tätorts- och industriområden. Exempel på sådana föroreningar är tungmetaller, förslitningsprodukter, beläggningsmaterial, olja och näringsämnen. Vattendrag och sjöar dit dagvattnet avleds blir överbelastade vilket kan medföra algblomning, igenväxning, syrefattiga bottnar samt förgiftning av vattenlevande växter och djur. Samtidigt påverkas vattenbalansen i områden varifrån regnvatten avleds, vilket vid minskad infiltration kan medföra skador på vegetationen och orsaka skador på byggnader när grundvattennivån sänks.

Här får du tips på hur du enkelt kan hjälpa till att ta hand om ditt dagvatten:

  • Fördröj gärna dagvattnet på tomten. Led ut takvattnet på gräsmattan där det kan infiltreras. Samla gärna regnvattnet i tunnor eller dammar för trädgårdsbevattning.
  • Tvätta inte bilen på asfalterade eller stenlagda ytor. Använd tvätthallen på bensinstationen. Om du tvättar bilen på gräsmattan, använd helst såpa och helst inte avfettningsmedel.
  • Hårdgör inte ytor i onödan. Använd helst grus eller andra genomsläppliga material istället för asfalt.
  • Gödsla inte trädgården i onödan.
  • Kör mjukt så minskar slitaget på däck och vägbeläggning samt mängden avgaser.
  • Låt inte skrotbilar stå och rosta och droppa olja.