Kommunalt avlopp

Avloppsvatten är det använda och förorenade vatten som kommer från gator, hushåll, industrier, verksamheter mm. Avloppsvatten delas upp i två begrepp.

Dagvatten: Dagvatten är det vatten som kommer från gator och mark efter regn och snösmältning. En del i dagvattenhanteringen är dagvattendammarna.

Spillvatten: Spillvatten är vattnet som kommer från bl.a. kök, dusch, bad och toalett.

Upp