Förslag till dagvattenplan

Med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav står Upplands-Bro kommun, liksom många andra kommuner, inför en rad utmaningar i fråga om dagvatten. Kommunens dagvattenplanering är avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar.

Bild på Råbydammen

Foto: Camilla Ranlund

Upplands-Bro kommuns samhällsbyggnadskontor har i ett avdelningsövergripande arbete tagit fram en dagvattenpolicy och en dagvattenplan. Båda dessa dokument är en fördjupning av kommunens VA-plan och har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige.

Dagvattenpolicyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för dagvattenarbetet. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

Dagvattenplanen samlar och tydliggör kommunens arbete med dagvatten. De övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som fastslås i dagvattenpolicyn, beskrivs och utvecklas ytterligare i dagvattenplanen.

Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till byggnation och drift. Då kommunen har flera olika roller och perspektiv i dagvattenfrågan med många aktörer inblandade, har stor vikt lagts vid genomgång av nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning.

Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. Kommunen behöver fortsätta planera och planen avslutas med en åtgärdslista över framtida behov och aktiviteter. Genomförandet av dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen ska revideras regelbundet.

Här nedan kan du läsa förslaget till dagvattenplan och dagvatten policy, som är ute på remiss fram till 31 maj.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp