Hur söker man tillstånd?

Börja med att kontakta en miljöinspektör på kommunens Miljöavdelning för att tareda på vad som gäller för din fastighet.

Kommunen har en särskild policy för enskilda avlopp. Pdf, 780 kB. Policyn anger riktlinjer för hur avloppsvatten ska hanteras i olika delar av kommunen utanför det kommunala VA-nätet. Val av avloppsanläggning ska ske utifrån markens egenskaper och områdets känslighet i övrigt.

Ta hjälp av en entreprenör/konsult

Miljöavdelningen råder privatpersoner att ta hjälp av en entreprenör/konsult på området för att få hjälp att planera och bygga anläggningen.

Ansök om tillstånd

En komplett ansökan går snabbare att handlägga.

Markundersökning

Om den föreslagna avloppsanläggningen innehåller en infiltrationsdel krävs någon form av undersökning av markens förmåga att infiltrera vatten. Detta kan göras på olika sätt, t.ex. genom jordprovtagning eller perkolationsprov.

Grannsamråd

När ansökan är komplett ska berörda grannar ges tillfälle att yttra sig. Miljöavdelningen avgör vilka grannar som berörs i ärendet.

Tillstånd

Bygg- och miljönämnden meddelar ett skriftligt beslut om tillstånd.

Observera att anläggningen inte får börja byggas innan tillstånd har meddelats!

Entreprenörsrapport

När anläggningen färdigställts ska entreprenören fylla i och skicka in en blankett med uppgifter om anläggningen. Anläggningen ska fotograferas innan den övertäcks.

Upp