Dricksvattenbrunn

Vatten från enskilda brunnar kommer från grundvatten. Grundvatten finns på olika djup under markytan och fyller ut porer och sprickor i jordlager eller berggrund. Det finns grävda och borrade brunnar.

Sedan januari 2014 har Livsmedelsverket ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar (tidigare Socialstyrelsen).

Borra egen dricksvattenbrunn

I Livsmedelsverkets broschyr Att anlägga egen brunn finns rekommendationer hur du går till väga när du vill anlägga en egen dricksvattenbrunn.

Grundvattnets kvalitet

Grundvattenkvaliteten påverkas av geologin på platsen, föroreningar från tidigare markanvändning, av trafik, utläckande avloppsvatten, lakvatten från avfallsupplag, olyckor med mer. Vattenkvaliteten i enskilda brunnar varierar kraftigt från fastighet till fastighet och beroende på årstid.

Provtagning

Som fastighetsägare med egen dricksvattenbrunn ansvarar du själv för att kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet. För att ta reda på vilken kvalitet på vattnet det är i den egna brunnen kan en vattenanalys göras. Vattenprovet tar du själv och lämnar till laboratoriet enligt de anvisningar som följer med provkärlen.

Laboratorier som gör vattenprover

Upp