Avloppspolicy för eget avlopp

Bygg- och miljönämnden beslutade den 21 april 2009 att anta en policy med riktlinjer för enskilt avlopp i Upplands-Bro kommun.

Policyn tillämpas vid handläggning av ansökan om tillstånd om att anlägga eller ändra enskilt avlopp. Policyn syftar till att underlätta vid bedömningen av vilka krav som bör ställas i samband med tillståndsprövningen av enskilda avlopp.

Policyn är vägledande, varje ärende prövas utifrån de förutsättningar som finns i det enskilda fallet. Avsteg från riktlinjerna prövas av bygg- och miljönämnden.

Upp