Dagvattenplan och dagvattenpolicy

Med ett förändrat klimat, en ökad expansion och striktare reningskrav står Upplands-Bro kommun inför en rad utmaningar i fråga om dagvatten. Dagvattenplaneringen är avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar.

Bild på Råbydammen

 Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige gällande dagvattenplan och dagvattenpolicy. Båda dessa dokument är en fördjupning av kommunens VA-plan.

Dagvattenpolicyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för dagvattenarbetet. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

Dagvattenplanen samlar och tydliggör kommunens arbete med dagvatten. De övergripande målen för hållbar dagvattenhantering som fastslås i dagvattenpolicyn, beskrivs och utvecklas ytterligare i dagvattenplanen.

Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och detaljplanering till byggnation och drift. Då kommunen har flera olika roller och perspektiv i dagvattenfrågan med många aktörer inblandade, har stor vikt lagts vid genomgång av nulägesbeskrivning och ansvarsfördelning.

Omställningen till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete. Genomförandet av dagvattenplanen ska följas upp minst en gång per år och dagvattenplanen ska revideras regelbundet.

Här nedan kan du läsa gällande dagvattenplan och dagvattenpolicy.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp